BESLUITVORMENDE RAAD 22 DECEMBER 2022

Beste mensen,

Deze besluitvormende raad stonden er drie onderwerpen op de agenda.

Uitbreiding van het IKC Kloetinge,

Voorbereidingskrediet bouw school Omnium,

Belastingverordeningen 2023.

De uitbreiding van het IKC Kloetinge ( Integraal Kind Centrum ) in Kloetinge hield de gemoederen binnen de gemeenteraad al enkele vergaderingen aardig bezig. Met name de hoge kosten voor de bouw van “maar” twee schoollokalen voor de prijs van ruim 1 miljoen euro was voor diverse partijen een te hoge prijs.

Ook de fractie van de Partij voor Goes moest even slikken bij het horen/lezen van dit bedrag. Wij vonden echter dat wij mee moesten gaan in het voorstel van hel college en wel om de volgende redenen, in kosten besparende oplossingen als noodlokalen plaatsen ziet onze partij niet zoveel heil. Noodlokalen zijn niet de meest gebruiksvriendelijke verblijven en wie garandeert ons dat ze na zes jaar niet meer nodig zijn. Moeten er dan nieuwe besteld worden of alsnog nieuw bouwen. Het zou er op termijn niet goedkoper op worden. Het instellen van selectieregels, zoals nu al noodgedwongen wordt gedaan door het bestuur van de school, namelijk op postcode, is iets wat wij een gevaarlijke ontwikkeling vinden. Nu is het nog de postcode en als niet voldoende is, wat wordt dan het volgende criterium. Familie, vrienden en kennissen, inkomen, afkomst….u mag het zelf verder invullen. Sommige partijen waren bang dat we voor leegstand zouden bouwen. Een onderzoek, Leerling prognose IKC Kloetinge, geeft echter een beeld van een stabiel leerlingen aantal voor de komende jaren. Dit ontkrachtte de vrees om voor leegstand voldoende om voor dit voorstel te stemmen. Mochten er onverhoopt toch lokalen leeg komende te staan, dan verwacht de Partij voor Goes dat een andere invulling voor deze schoollokalen gevonden kan worden.

Wij denken dat dit een goede investering is in de toekomst van de Kloetingse school en dat deze wel besteed is.

 

Voorbereidingskrediet bouw school Omnium, dit krediet, benodigd om de mogelijkheden te onderzoeken om de “Groene school” ( nu onderdeel van het Scalda ) te verplaatsen van het Stationspark in Goes-Zuid naar het Omnium. Het nieuwe schoolgebouw zal komen te staan op de plaats van de tropische kas. Mede met SGP/CU hebben wij nog het amendement voorbereidingskrediet bouw school Omnium ingediend. Dit om het doel van het krediet nog duidelijker naar voren te brengen. De Partij voor Goes vind deze ontwikkeling een goede kans voor de gemeente Goes om ons nog beter op de kaart te zetten als onderwijs stad en heeft dan met vertrouwen in met dit college voorstel ingestemd.

 

Belastingverordeningen 2023, de Partij voor Goes kon zich vinden in de voorstellen van het college en heeft dan ook met het voorstel ingestemd. Diverse partijen vonden dat er naar een andere verdeling van de lasten moest worden gekeken. De Partij deelde deze mening niet, in het voorliggende voorstel werden de lasten naar onze mening voldoende verdeeld over de burgers van Goes. Dat daarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen vinden wij een logische zaak. Dat b.v. de rioolbelasting behoorlijk werd verhoogd is helaas nodig. Achterstallig onderhoud en dus een doorgeschoven rekening ligt hier, om uiteenlopende redenen, grotendeels aan ten grondslag. Om de riolering weer in goede conditie te krijgen en te houden zullen dus de komende jaren flinke uitgaven gedaan moeten worden. Iets waar wij als burgers allemaal van profiteren.

Wilt u iets opmerken over de agendapunten dan kunt u een mailsturen aan info@partijvoorgoes.nl of het contactformulier op onze website. De opmerkingen worden door de fractie en de steunfractieleden besproken tijdens de volgende fractievergadering vergadering.