BESLUITVORMENDE RAAD 20 april 2023

Beste mensen,
Op 20 april was de derde besluitraad van de gemeenteraad van Goes. Hieronder vind u een opsomming van de agendapunten en een korte uitleg waarom de Partij voor Goes voor of tegen ingediende moties en amendementen is.

Bestemmingsplan Buitengebied
Na beraadslagingen en discussies binnen de raad is na enige tijd besloten het punt alsnog van de agenda te halen. De moties en amendementen die voor dit punt waren ingediend zijn niet meer in stemming gebracht. In week 17 zal er nog een vergadering volgen inzake dit punt.

Integraal huisvestingsplan VO
Wij als Partij van Goes konden ons vinden in het voorstel van het college, hoewel het voorstel de gemeente nog voor een paar grote, financiële en organisatorische, uitdagingen plaatst. Wij zijn echter van mening dat goed onderwijs in een goede, prettige omgeving moet worden kunnen genoten. In dit voorstel wordt deze mening uitgedragen voor zowel het VO als in een later stadium VSO.

Strategische aankoop
Dit onderwerp werd door de raad vertrouwelijk, dus achter gesloten deuren behandeld, op een later tijdstip kunt u hier informatie over verwachten.
Het voorstel werd door de raad unaniem aangenomen.

Voorstel tot het vaststellen van de 27e begrotingswijziging 2023
Waren geen vragen over en werd unaniem door de raad aangenomen

De volgende onderwerpen werden als hamerstuk behandeld, de Goese raad had hier in de afgelopen weken al afdoende informatie kunnen vergaren en verder debat hierover vond men niet meer nodig.
-Bestemmingsplan brandweerpost ’s heer hendrikskinderendijk,
-WMO verordening
-Vervolgstappen Goes Spelen
-Strategische aankoop stationspark 51
-Controle protocol en normenkader 2022
-Wijziging fonds LED-verlichting buitensport accommodaties
-Aanpassing verordening bekostiging leerlingenvervoer Goes 2022

Moties en Amendementen
Motie Pilot opschorting I-Criterium ( ingediend door VVD en D’66 )
De motie vraagt om, kort gezegd, om het I-criterium voor de verkoop van softdrugs af te schaffen zodat de coffeeshops ook weer aan toeristen kunnen verkopen. Dit om de illegale straathandel te verminderen.
De portefeuillehouder geeft aan dat het aannemen van de motie een verplichting oplegt om per 1 juli 2023 het I-criterium af te schaffen. Dit kan, maar dan kan er geen beleid ontwikkelt worden omdat dan de tijd tekort is om de raad dan nog te consulteren. De Partij voor Goes heeft tegen deze motie gestemd. Wij zijn wel voorstander van het loslaten van het I-criterium maar dan wel gecontroleerd en terdege voorbereid waarbij alle partijen die het aangaat zijn geconsulteerd.