BESLUITVORMENDE RAAD 16 maart 2023

Beste mensen,

Op 16 maart was de tweede besluitraad van de gemeenteraad van Goes, tijdens deze raadsvergadering werden de volgen de punten behandeld. Hieronder vind u een opsomming van de agendapunten en een korte uitleg waarom de Partij voor Goes voor of tegen ingediende moties en amendementen is.

Voltooiing Ringbaan Marconigebied,

De Partij voor Goes gaat akkoord met het collegevoorstel, de motie “Marconi, en nu doorpakken” hebben wij niet gesteund. Dit omdat wij van mening zijn dat deze niets toevoegt aan de bestaande plannen. Het op dit moment maken van bouwplannen voor de kavel lijkt misschien van grote voortvarendheid te getuigen, maar wij zijn van mening dat de kans dan heel groot is dat men de plannen in de toekomst nog vaak moet aanpassen aan de dan geldende normen en eisen en dat dit alleen maar extra kosten met zich mee gaat brengen.

Het amendement “voltooiing Ringbaan-west tussen Kompasplein en Voltaplein” werd door de gehele gemeenteraad, na aanpassing, unaniem ingediend en aangenomen. Daar wij het van belang vinden ook onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid ten zuiden van de spooronderdoorgang (o.a. rotonde de Poel) hebben we mede met andere fracties gestreefd naar een aanpassing in het amendement dat dit mogelijk maakt.

 

Bindend adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet en Participatieplicht onder de Omgevingswet

De Partij voor Goes kon akkoord gaan met beide voorstellen, er werden vier amendementen ingediend, de amendementen “Adviesrecht vanaf 1000m2 oppervlakte” en “uitbreiding veehouderijen bij bindend adviesrecht”, werden niet gesteund door ons omdat wij van mening zijn dat dit al voldoende verwoord worden in de punten a t/m j in het raadsvoorstel.

De amendementen “evaluatie bindend adviesrecht onder de omgevingswet” en “Evaluatie participatieplicht onder de omgevingswet “ werden door ons mede ingediend. Deze amendementen zullen er voor zorgdragen dat het bindend adviesrecht en de participatieplicht iedere twee jaar worden herzien, zodat deze raadsbesluiten zoveel mogelijk op up to date blijven.

 

Beschikbaar stellen exploitatiebudget t.b.v. Beleidsregels eenmalige subsidie energielasten 2023

Ook dit voorstel werd door de Partij voor Goes goedgekeurd, de motie “Beleidsregels subsidie samenleving” werd door de Partij voor Goes niet gesteund. De wethouder heeft aangegeven dit via andere wegen te willen oplossen. De organisatie van het Kerstvoetbaltoernooi kan namelijk een subsidie voor 2023 ontvangen als het ook een activiteit organiseert voor kinderen die geen lid zijn van een vereniging. Iets wat wij van harte ondersteunen om zo kinderen op speelse wijze aan het bewegen te krijgen.

 

De volgende onderwerpen werden als hamerstuk afgedaan,

Tijdelijke afspraken over het opdrachtgeverschap en de bekostiging van beschermd wonen 2024

Regionaal beleidsplan 2023-2026 Politie Zeeland en West Brabant

I-visie GR de Bevelanden en de vijf Bevelandse gemeenten

Renovatie veld 1 v.v. Wolphaartsdijk

December circulaire 2022 gemeentefonds