Algemene beschouwing Partij voor Goes

door Gonneke de Boe – Hoogerland
namens de Partij voor Goes

Voorzitter, wethouders, leden van de raad, steunfractieleden en andere belangstellenden.
Na een jaar met een nieuwe college en een nieuwe raadsformatie te hebben gewerkt moesten we 3 weken geleden afscheid nemen van onze burgemeester mevrouw Mulder. Fijn is dat de heer Fränzel op korte termijn beschikbaar was en hij vorige week als interim burgemeester is geïnstalleerd. Goed dat Goes in de periode tot we een nieuwe Burgemeester hebben benoemd in goede handen is. Tevreden zijn we met de vorige week vastgestelde profielschets voor onze nieuwe Burgemeester en spreken nogmaals ons vertrouwen uit in de vertrouwenscommissie die er zorg voor gaat dragen dat we in februari 2024 een nieuwe burgemeester voor de gemeente Goes kunnen installeren.

Voorzitter, Een eerste jaar waarin we allereerst via onze raadsagenda ambities hebben vastgesteld over Wonen, Duurzaamheid en Participatie. En het college aan de slag ging met haar collegeprogramma.
Een jaar waar we ook te maken kregen met de oorlog in Oekraïne. Iets wat een grote impact heeft gehad voor op gemeente. Veel vluchtelingen uit Oekraïne die zijn opgenomen in onze gemeente. Waarbij we een compliment willen geven aan het college over hoe dit voortvarend is opgepakt door het college, de ambtelijke ondersteuning en niet te vergeten onze inwoners.

De gemeente staat nog voor meer uitdagingen, zoals de zorg waar de gemeente steeds een grotere rol in krijgt. Een aandachtspunt blijft de kosten die te maken hebben met de inkoop jeugd. Met belangstelling volgen we dan ook de ontwikkelingen om hier blijvend meer grip op te krijgen.
Ook is binnen het sociaal domein in 2022 hard gewerkt aan het focusplan. Wat heeft geleid tot het behalen van de financiële doelstelling van dit plan met oog voor het perspectief en mogelijkheden voor al onze inwoners.
De Partij voor Goes is heel tevreden te constateren dat binnen het sociaal domein de Gezonde Wijkaanpak heel voortvaren en met succes verloopt.

In de kadernota wordt mooi verwoord Goes wil zich positioneren als “kloppend hart” van de regio en Zeeland. Door de centrale ligging van Goes in Zeeland sluit dit mooi aan bij de voortrekkersrol die we regionaal en provinciaal hebben. Wij zijn tevreden over de rol die het college hierbij heeft zowel provinciaal, bijv. als één van de vier grote steden en regionaal op de Bevelanden.

Financieel was 2022 uiteindelijk een goed jaar voor de gemeente Goes. Voornamelijk gesteund door incidentele baten van de rijksoverheid. Via de december circulair kwam nog geld beschikbaar voor de gemeente.
Ook voor de opvang van vluchtelingen bleef de rijksoverheid ruimhartig. Beschikbaar gestelde gelden die met name moeten worden gebruikt voor huisvesting en scholing van de vluchtelingen.
Zorgen zijn er echter wel over het meerjarenperspectief. Een beeld dat we in de jaren 2026 en 2027 te maken krijgen met een veel lagere bekostiging vanuit het rijk. De komende jaren vraagt dit dan ook van ons om verstandig met onze reserves om te gaan.

Er zijn stappen gezet door het college al de nodige stappen gezet op het gebied van wonen, verduurzamen en een dienstbare overheid. En met vertrouwen volgen we deze stappen in het komende jaar.
Met de ambitie wonen zijn we ook volop bezig om goede bouwgrond te verkrijgen, zodat we kunnen gaan bouwen, en de afspraken over de invulling van de woonopgaven kunnen nakomen die in de Zeeuwse Woondeal zijn opgenomen.

Tot slot voorzitter,

Bij de behandeling van de diverse programmaonderdelen gaan we eventueel nog wat dieper in op de voor onze inwoners van belang zijn de punten.