BESLUITVORMENDE RAAD 01 JUNI 2023

Beste mensen,

Op 01 juni 2023 was de derde besluitvormende raad van de gemeenteraad van Goes van dit jaar, de vergadering begon met de onthulling van het bord in de raadszaal waar artikel 1 van de grondwet op staat. De tekst van dit artikel is aangepast naar de moderne tijd.

Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Het bord werd door burgemeester Margo Mulder en vervangend voorzitter en Nestor van de raad Johnny Lucasse.

Tijdens deze raadsvergadering werden de volgen de punten behandeld. Hieronder vind u een opsomming van de agendapunten en een korte uitleg waarom de Partij voor Goes voor of tegen ingediende moties en amendementen is.

Bestemmingsplan Buitengebied, Het dossier Bestemmingsplan buitengebied kende een lange doorloop tijd in de raad. Het stond tot twee maal toe geagendeerd voor de BOB cyclus. Er waren veel vragen vanuit de raad en die vragen riepen soms weer nieuwe vragen op. Nadat alle vragen waren beantwoord en er duidelijkheid was werd het voorstel unaniem aangenomen.

Motie van nu af aan was wordt ruimtelijke plannen – VVD De motie werd na enige uitleg van de indiener unaniem aangenomen.

 

Cultuurvisie Goes 2023 -2027 “de verbindingskracht van Cultuur” Het heeft enige tijd geduurd naar ons gevoel, voor hij er was, maar hij is er nu eindelijk. Een nieuwe cultuurvisie. Een creatief stukje waarin verwoordt de doelstellingen van de coalitie op het gebied van cultuur. Vragen waren er, maar die zijn naar tevredenheid beantwoord en de Partij voor Goes kan zich dan ook prima vinden in deze visie.

Motie cultuurvisie Themajaar – VVD en D66 Wij vinden evenementen belangrijk voor de gemeente Goes, het geeft leven in de brouwerij en schept verbinding tussen verenigingen. Het “spektakelstuk” mag wat ons betreft behouden blijven, mits ook de kosten binnen het budget van de cultuurnota blijven. Maar dan wel als evenement op zich, een thema jaar over het gehele jaar daar zien wij niet de toegevoegde waarde van in. De Partij voor Goes heeft dan ook tegen dit voorstel gestemd.

Amendement cultuurvisie typering Goesenaar – D66 Naast andere partijen had ook de partij voor Goes in eerste instantie zijn bedenkingen over de voorgestelde “aangepaste” tekst. Na schorsing kon iedereen dus ook de partij voor Goes zich in het voorstel vinden en werd het amendement unaniem aangenomen.

 

Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie, Een nota van uitgangspunten is eigenlijk niets meer als een leidraad waarlangs je gaat werken. Op deze avond heeft de gemeenteraad een stip op de horizon van 2040 gezet om die leidraad aan te geven veel, nog heel veel details moeten nog worden ingevuld. Aandacht tijdens het invullen van deze details moet er vooral komen voor de mening van de burger. Verschillende vormen van participatie dienen wat ons betreft te worden aangewend om de stem van de burger gehoord te krijgen.

De Partij voor Goes heeft voor dit voorstel getemd

Amendement emissie loos verkeer binnenstad – PvdA-GL, Ingetrokken

 

Moties vreemd aan de orde van de dag

Motie steun verenigingen bij het verduurzamen, Deze motie werd door de partij mede ingediend, in het kort draait het in deze motie hierom. Veel verenigingen zijn de laatste tijd in de problemen gekomen door de hoge energie prijzen. Hoewel door steun van de overheid, ook de vanuit de gemeentes, de ergste nood opgelost is zijn veel verenigingen nog op zoek hoe zij in de toekomst herhaling van deze problemen kunnen voorkomen. Dat houdt in dat zij hun accommodaties moeten verduurzamen. Dat kost geld, heel veel geld, geld dat de verenigingen zojuist vaak uitgegeven hebben om de hoge energie rekening te betalen of soms gewoon nooit in kas hebben gehad. Met deze motie vraagt de raad aan het college om een “plan” te ontwikkelen zodat deze verenigingen hun het proces om te verduurzamen in werking kunnen zetten. Dit met ondersteuning op financieel en ambtelijk gebied.

 

Hamerstukken:

Afsluiting Procesbegeleiding Project havengebied Wolphaartsdijk,

Bestemmingsplan Elsahoeve,

Benoemingleden klankbordgroep Governance voor inkoop jeugdhulp, BW, MO en VO