Skip to content

PRIVCACYBELEID VAN  

Partij voor Goes 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Partij voor Goes (hierna: “Partij voor Goes” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere  geïnteresseerden. 

Indien je lid wordt van de Partij voor Goes, een donatie doet of om een andere reden  persoonsgegevens aan de Partij voor Goes verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je  persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. 

Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

 1. Verantwoordelijke  

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Partij voor Goes,  

Post en bezoekadres: Jonkerstraat 10, 4458BP ’s-Heer Arendskerke 

KvK nummer: 59425121 

De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via ferdikorsuize@gmail.com 

 1. Welke gegevens verwerkt de Partij voor Goes en voor welk doel 

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:  a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht 

 1. b) adresgegevens eventueel postadres 
 2. c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) 
 3. d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv   social media accounts.  

2.2 De Partij voor Goes verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende   doeleinden: 

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het   lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen   van instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het   afhandelen van de van jou verkregen informatie,  
 2. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van   uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Partij voor Goes;  c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het   lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen. 2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst  

gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de Partij voor Goes en je te informeren over   de ontwikkelingen binnen de Partij voor Goes. 

E-mail berichtgeving 

De Partij voor Goes gebruikt je naam en e-mailadres voor het versturen van informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante zaken behorende bij het lidmaatschap van de Partij voor Goes. 

Afmelding voor deze mailingen is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

 1. Bewaartermijnen  

De Partij voor Goes verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je  lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de  persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Partij voor Goes passende technische en  organisatorische maatregelen getroffen.  

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Partij voor Goes gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een  

verwerkersovereenkomst. 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

5.1 Via de ledenadministratie van de Partij voor Goes kan je een verzoek indienen om je  persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Partij voor Goes zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover  informeren.  

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als  bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.  5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Partij voor Goes je persoonsgegevens  verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris  gegevensbescherming. 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan  onze ledenadministratie ferdikorsuize@gmail.com. 

 1. Wijzigingen 

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij  adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.