Skip to content

Privacybeleid van Partij voor Goes

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Partij voor Goes (hierna: “Partij  voor Goes” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van de Partij voor Goes, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan  de Partij voor Goes verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy  beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Partij voor Goes, 
Post en bezoekadres: Jonkerstraat 10, 4458BP ’s-Heer Arendskerke
KvK nummer: 59425121
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via ferdikorsuize@gmail.com
2. Welke gegevens verwerkt de Partij voor Goes en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv  social media accounts. 
2.2 De Partij voor Goes verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende  doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het  lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van  instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de  van jou verkregen informatie, 
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van  uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Partij voor Goes; c) je naam en  bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen,  trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je  te vragen naar je ervaringen met de Partij voor Goes en je te informeren over 
 de ontwikkelingen binnen de Partij voor Goes.
E-mail berichtgeving
De Partij voor Goes gebruikt je naam en e-mailadres voor het versturen van informatie over activiteiten,  diensten en andere interessante zaken behorende bij het lidmaatschap van de Partij voor Goes. Afmelding voor deze mailingen is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
3. Bewaartermijnen 
De Partij voor Goes verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot  maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Partij voor Goes passende technische en  organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Partij voor Goes gebruik van diensten van  derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van de Partij voor Goes kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens  in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Partij voor Goes zal je verzoek in behandeling  nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in  artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Partij voor Goes je persoonsgegevens verwerkt of je  verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze  ledenadministratie ferdikorsuize@gmail.com.
6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren  je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.