Skip to content

Partijprogramma

Partij voor Goes

De Partij voor Goes is een mensenpartij.
De Partij voor Goes komt voor de mensen in onze gemeente op vanuit de sociaal-democratische gedachte.
De Partij voor Goes is er voor alle inwoners; ze is een partij met hart voor de mensen en hart voor de gemeente Goes.
De Partij voor Goes heeft actieve mensen met politieke ervaring en zorgt met nieuwe lokale politicivoor een frisse kijk op de maatschappij.
De Partij voor Goes wil samen met andere partijen concrete resultaten behalen, die herkenbaar zijn voor onze inwoners.

Partijprogramma

Bedrijvigheid
Primair de bestaande bedrijventerreinen verbeteren en pas daarna nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen.
Stimuleren van vestiging van bedrijven op kleinere terreinen, zoals Eindewege en Wolphaartsdijk.
Snelle en eenvoudige afhandeling van vergunningaanvragen.
Stimuleren van een aantrekkelijk winkelgebied.
Geen beperking van koopzondagen. Ondernemers zelf laten beslissen.
Gemeentelijke werkzaamheden zoveel mogelijk laten uitvoeren door lokale/regionale bedrijven.
Afschaffing van de toeristenbelasting als dat enigszins mogelijk is, maar zeker niet verhogen.

Bouwen en wonen
Meer aandacht voor huisvesting voor starters, mensen met een functiebeperking en minder draagkrachtigen.
Levensloopbestendig en duurzaam bouwen.
Prioriteit geven aan sociale woningbouw.
Welstandsvrij bouwen verdient de voorkeur.

20180824_134530

Communicatie
Goed contact en overleg met wijken en dorpskernen ter bevordering van hun betrokkenheid bij het lokaal bestuur.
Periodiek spreekuren houden door college- en raadsleden.
Bevorderen van de toegankelijkheid van het gemeentebestuur door snelle en adequate reacties op gestelde vragen van inwoners.

20180824_133613

Cultuur
Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Kunstbeoefening moet worden gestimuleerd.
Stimuleren van theaterbezoek door goedkope last-minute boekingen en minstens 2 x per jaar gratis toegangsbewijzen voor uitkeringsgerechtigden.
Goedkope accommodatiehuur voor amateurverenigingen in De Mythe en ’t Beest.
De Grote Kerk en het Stadhuis (meer) benutten voor culturele activiteiten.
Historisch museum De Bevelanden vervult een belangrijke culturele/toeristische functie.
Kunstenaars expositiemogelijkheden bieden in de bibliotheek, het stadhuis, het stadskantoor, de Mythe en wijk- en dorpshuizen.

Financiën
De schuldpositie van de gemeente moet minder worden.
Een zorgvuldig samengestelde sluitende begroting is een must, waarbij wijzigingen in een vroeg stadium worden gemeld.
De begroting moet transparant en begrijpelijk zijn voor iedereen.
Als gemeentelijke eigendommen niet langer nodig zijn voor publiek gebruik moeten ze worden verkocht ter verlaging van de schuldpositie.
Geen belastingverhoging voor de inwoners.
Minder draagkrachtigen prioriteit geven als er keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij geldt: eerst mensen, dan pas stenen.
Efficiënt uitvoeren van gemeentelijke taken, met bewaking van de personeelslasten. Geen automatismen in onderhoudsplanning.
Goede informatie over belastingtarieven, heffingen en mogelijkheden tot kwijtschelding. 

Jongeren
De jongerenraad vervult een belangrijke functie om jongeren te interesseren voor activiteiten in onze gemeente en te laten meepraten over het gemeentelijke beleid.
Schooluitval adequaat aanpakken d.m.v. begeleiding en eventueel sancties.
Jeugdwerkloosheid bestrijden door scholing/bijscholing, opdoen van werkervaring m.m.v. de Goese bedrijven.
Jeugdcriminaliteit voorkomen door activiteiten in wijken en buurten (sport en spel), pleintjesactiviteiten (buurtwerk), proeflidmaatschap van verenigingen.
Jeugdzorg regelen op lokaal niveau met kleinschalige begeleidingsteams.

Normen en waarden
Elkaar aanspreken op verkeerd gedrag, respect voor elkaar tonen, tolerant en dienstbaar zijn.
Geen overbodige regels en heldere en duidelijke procedures.
Ieders toekomst verdient prioriteit ongeacht zijn/haar afkomst.

Milieu
Milieuvriendelijke bouwmaterialen en methoden gebruiken.
Zuinig met energie door LED-verlichting, bevorderen gebruik van wind- en zonne-energie door bedrijven, woningcorporaties en particulieren.
Evenwicht tussen ‘rood’ en ‘groen’: wonen in een prettige omgeving met evenwicht tussen bebouwing en groen in de openbare ruimten.
Overlast van vervoer per spoor tot een minimum beperken.

Partijprogramma
basischool

Onderwijs
Optimale samenwerking tussen scholen en schoolbesturen.
Concentratie in één gebouw van meerdere scholen.
Verdere ontwikkeling van Brede scholen tot integrale kindcentra.
Professionalisering en faciliteren van onderwijs. Klassen met maximaal leerlingen, verantwoorde investeringen, stimuleringsmaatregelen om passend onderwijs inhoud te geven.
Goede bereikbaarheid van scholen vanuit wijken en dorpen.

Openbare orde en veiligheid
Verantwoord drugsbeleid betekent legalisering van softdrugs en ruimhartig beleid t.o.v. coffeeshops.
Overlast van drugshandel uitbannen.
Een veilige gemeente, een veilige leefomgeving. Meer ‘blauw’ op straat. Wijkagenten en effectief cameratoezicht.

Ouderen
Een functionele seniorenraad die zorgt voor belangenbehartiging en participatie.
Mobiliteit in eigen woonomgeving bevorderen. Diverse vormen van vervoer combineren en meer halteplaatsen voor specifiek vervoer.
Goede bereikbaarheid van en toegankelijkheid van voorzieningen.
Goede bereikbaarheid van de eerstelijnszorg geïntegreerd in de wijk- en dorpsplannen. Instellen van wijk- en kernteams.​

IMG_7699

Sociale zaken en werkgelegenheid, welzijn en zorg
Iedereen moet de kans krijgen mee te doen in onze samenleving.
Zo mogelijk moet iedereen zelf ( voldoende ) inkomen verwerven. Lukt dat niet dan moet de gemeente een vangnet bieden.
Een verantwoord sociaal minimabeleid is noodzakelijk. Ruimhartig toekennen van financiële hulp. Kwijtschelding van belastingen voor de minima.
Bekendheid geven aan het bestaan en de werking van het schuldsaneringstraject.
Voedselbank en ruilwinkel zo nodig ondersteunen.
Bevorderen dat werkgevers ook mensen met een functiebeperking in dienst nemen.
Een sociaal raadsman of een ombudsman voor klachtenbehandeling en hulp om de “formulierenbrigade” en “niet-gebruik” van financiële
tegemoetkomingen terug te dringen.
Vrijwilligers ondersteunen door professionals binnen een geïntegreerde aanpak middels wijk- en dorpsplannen.
Een cliëntvriendelijk ziekenhuis met een gestroomlijnde organisatie is nodig voor alle inwoners in Goes en de regio.
Goede bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen van het ziekenhuis is noodzakelijk.
Mensen die ondersteuning nodig hebben niet aan hun lot overlaten.
Vluchtelingenwerk ondersteunen. Daarbij vrijwilligers stimuleren om te begeleiden. Zorgen voor goede opvang met gemeentelijke faciliteiten.

Sport en recreatie
Buitensportaccommodaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
Verenigingsactiviteiten stimuleren. Financiële ondersteuning van ouders, die lidmaatschapsgeld van verenigingen niet kunnen betalen.
Een sportpas invoeren om tegen gereduceerd tarief te kunnen sporten.
Accommodaties verhuren tegen betaalbare tarieven, waardoor verenigingen gefaciliteerd worden.
Goede wandel- en fietspaden in Goes en het buitengebied realiseren.​​

Verkeer en openbaar vervoer
Verkeersafwikkeling in Goes-Zuid en –Overzuid verbeteren, zodat het centrum goed bereikbaar is.
Een betere ontsluiting van de Goese Polder.
Een goede bereikbaarheid van bedrijven realiseren.
De zwakke weggebruiker zo veel mogelijk faciliteren.
Fietsknelpunten opheffen.
Marconistraat herinrichten zodat de “zig-zag” route voor de fietsers wordt opgeheven.
Zo veel mogelijk fietsparkeerruimte creëren.
Goede bereikbaarheid van de binnenstad voor minder-mobiele mensen.
Goed openbaar vervoer van en naar wijken en kernen.
Parkeermogelijkheden realiseren aan de oostkant van Goes.
Dagelijks tot 10.00 gratis parkeren in de binnenstad.
Parkeren bij de Zeelandhallen stimuleren en openbaar vervoer daar op afstemmen.​

IMG_7698