Skip to content

Huishoudelijk Reglement Vereniging Partij voor Goes.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Aard en doel huishoudelijk reglement

Artikel 2. Lidmaatschap

Artikel 3. Leden, contributie en stemrecht

Artikel 4. Algemene ledenvergadering

Artikel 5. Stemmen in de ledenvergadering

Artikel 6. Jaarverslagen en begrotingen

Artikel 7. Samenstelling en verkiezing bestuur

Artikel 8. Taken van het bestuur

 Artikel 9.Kieslijstprotocol

Artikel 10. Donaties

Artikel 11. Overgangsbepalingen

Artikel 1: Aard en doel huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement beschrijft binnen de werkingssfeer van de statuten, de regelgeving in relatie tot zaken van bestuurlijke en huishoudelijke aard, 

zoals:

 • (procedures ten aanzien van) de ledenvergadering
 • Stemprocedures en procedures bij kandidaatstelling en verkiezingen
 • Rechten en plichten van de leden, bestuur, kieslijstkandidaten, fractieleden

Artikel 2: Lidmaatschap

 1. Aanmelding en toelating nieuwe leden

De aanmelding van nieuwe leden geschiedt bij het partijsecretariaat

Artikel 3: Leden, contributie en stemrecht.

 1. De partij kent de volgende leden: a Gewone leden met stemrecht.

b Aspirant leden.

Aspirant leden hebben geen stemrecht.

C Ereleden

Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, maar heeft geen contributieplicht.

 1. Hoogte van de contributie.

Op voorstel van het partijbestuur stelt de Algemene ledenvergadering jaarlijks de hoogte van de door de leden te betalen contributie(s) vast.

Artikel 4: Algemene ledenvergadering.

 1. Status algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van de partij.

 1. Aanbrengen van voorstellen en besluiten ter stemming.

Voorstellen worden ter stemming ingebracht door het bestuur op haar initiatief dan wel door het bestuur op initiatief van één of meer leden.

 1. Openbaar en besloten.

Ledenvergaderingen zijn in beginsel openbaar.

Op voorstel van het bestuur kan de ledenvergadering besluiten een vergadering voor één of meerdere onderdelen achter gesloten deuren te doen plaatsvinden.

 1. Oproeping.

Het partijbestuur roept de leden in vergadering bijeen met vermelding van datum, tijdstip en plaats, evenals met een agenda en bijbehorende stukken.

Het aantal dagen tussen de verzenddatum en de vergaderdatum bedraagt tenminste 14.

 1. Oproeping op initiatief van meerdere leden.

Wordt door tenminste 10% van stemgerechtigde leden verzocht om een algemene ledenvergadering, dan schrijft het bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken een vergadering uit met een op schrift gestelde motivering en opgave van de te agenderen onderwerpen en bijbehorende stukken.

 1. Inbrengen van nieuwe of aanvullende agendapunten.

Stemgerechtigde leden kunnen tot uiterlijk de aanvang van de vergadering agendapunten voorstellen.

De vergadering beslist of hieraan op dat moment voor die vergadering of op een ander moment gehoor wordt gegeven en over de wijze waarop. Het bestuur doet ter zake aan de leden een voorstel.

 1. Inbrengen van amendementen.

Stemgerechtigde leden kunnen ter vergadering amendementen inbrengen. Deze worden voorafgaand aan het betreffende voorstel in stemming gebracht.

Als er meerdere amendementen zijn ingediend bij hetzelfde voorstel, wordt eerst het meest verstrekkende amendement in stemming gebracht.

 1. Moties en ordevoorstellen.

Een lid kan tijdens de vergadering het bestuur voorstellen een motie in stemming te brengen of de vergadering onderbreken met een voorstel van orde.

 1. Aantal algemene ledenvergaderingen per kalenderjaar.

Het bestuur dient tenminste 1 maal per jaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven.

Deze vergadering vindt plaats binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar.

 1. Verslaglegging.

De verslaglegging van de ledenvergadering geschiedt door de secretaris of een ander daartoe door het bestuur aangezocht persoon.

 1. Versturen van de notulen.

De notulen worden binnen een periode van maximaal acht weken na datum aan de leden toegezonden,

 

Artikel 5: Stemmen in de ledenvergadering.

 1. Besluitvorming bij meerderheid van stemmen.

Tenzij anders geregeld worden besluiten van de ledenvergadering genomen met een meerderheid van stemmen gerekend over de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.

 1. Staken van stemmen.

Bij het staken van de stemmen wordt opnieuw gestemd.

Indien wederom de stemmen staken, is het voorstel over zaken verworpen en beslist het lot over het voorstel betreffende personen.

 1. Stemming over zaken, personen en vertrouwelijke zaken.

Over zaken wordt mondeling gestemd.

Over personen en vertrouwelijke zaken – ter beoordeling van het bestuur- wordt schriftelijk gestemd.

 1. Stemmen bij afwezigheid.

Een stemgerechtigd lid kan bij afwezigheid stemmen, indien deze vooraf aan de vergadering voor de in stemming te brengen punten een gesloten stem heeft gedeponeerd bij het bestuur.

 1. Stemmen via een machtiging.

Een stemgerechtigd lid kan schriftelijk gemachtigd zijn door maximaal één ander stemgerechtigd lid.

Artikel 6: Jaarverslagen en begrotingen.

 1. Verslag van partijorganen.

In de algemene ledenvergadering komen onder meer aan de orde:

 • Het jaarverslag van de politieke activiteiten van de fractie in de gemeenteraad en de raadscommissies.
 • Het jaarverslag van de activiteiten van het partijbestuur.
 • Het financiële jaarverslag en de rekening van de partij.
 • De benoeming van de leden van een controlecommissie voor het nieuwe boekjaar.

2 Beoordeling door de ledenvergadering.

Bij aanvaarding door de vergadering van het financiële jaarverslag en de jaarrekening wordt de penningmeester door de ledenvergadering decharge verleend.

Indien de ledenvergadering redenen aanwezig acht op grond waarvan de penningmeester geen decharge kan worden verleend, zal het bestuur op de kortst mogelijke termijn, doch binnen 6 weken, in een speciale ledenvergadering een voorstel ter tafel brengen.

Artikel 7: samenstelling en verkiezing bestuur.

 1. Samenstelling bestuur.

Het partijbestuur bestaat uit 3 of 5 personen.

De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden. Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies.

 1. Leden welke deel uit maken van college of van de gemeenteraad kunnen geen bestuurslid zijn.

Ter waarborging van de onafhankelijke positie van het bestuur kunnen wethouders en raadsleden geen lid zijn van het partijbestuur. Bij schaarste aan bestuursleden kunnen zij echter benoemd worden als interim-bestuurder. 

 1. Kandidaten.

Ieder stemgerechtigd lid kan zichzelf kandideren.

Kandidaatstelling in de algemene ledenvergadering geschiedt door het partijbestuur, waarbij het bestuur een neutrale positie dient in te nemen.

 1. Moment van kandidaatstelling.

De kandidatuur dient 7 dagen voor de vergadering bij het bestuur te zijn ingediend.

Ter vergadering kunnen tegenkandidaten worden aangemeld.

 1. Zittingsperiode.

Bestuursleden worden in beginsel gekozen voor een periode van maximaal 4 jaar.

Zij kunnen echter tussentijds aftreden met inachtneming van de voorgeschreven opzegtermijn.

Na afloop van hun bestuurstermijn zijn bestuursleden herkiesbaar.

Er kunnen zich op dat moment ook andere kandidaten aanmelden.

Artikel 8: Taken van het bestuur.

 1. Hoofdtaak partijbestuur.

De hoofdtaak van het partijbestuur is zorg te dragen voor een efficiënte, effectieve en democratische partijorganisatie, binnen de door de wet, statuten en huishoudelijk reglement evenals binnen deze kaders door de ledenvergadering geboden mogelijkheden, gericht op de doelen van de vereniging Partij voor Goes.

 1. Verantwoordelijkheden en hoofdactiviteiten.

De verantwoordelijkheden en hoofdactiviteiten van het partijbestuur omvatten,

 

a     Het uitvoeren van de algemene organisatorische leiding van de partij. 

 

B     Zorg dragen voor een organisatiestructuur waarbinnen de partijorganen zo goed mogelijk   

        kunnen functioneren en samenwerken,

 

 1. Onderhouden van een constructieve relatie met de partij vertegenwoordigende organen,

 

 1. bewaken van een partij bestendig politiek imago,

 

 1. In samenwerking met de fractie voorbereiden en ontwikkelen van partij- en verkiezingsprogramma’s,

 

 1. In samenwerking met de fractie voorbereiden en uitvoeren van verkiezingscampagnes,

 

 1. Zorgdragen voor interne en externe public relations, 
 2. Zorgen voor informatievoorziening aan de leden,
 3. Zorgdragen voor ledenwerving, 
 4. Zorgdragen voor fondsenwerving, 
 5. Opstellen van een procedure voor de tot standkoming van de kieslijst.

 

 1. Tijdlijnen en deadlines.
 • Ten aanzien van het partijprogramma, verkiezingsprogramma en het programma van de verkiezingscampagne dienen de concepten in juli voorafgaand aan het jaar waarin de verkiezingen plaatsvinden in concept gereed te zijn.

Uiterlijk in november worden de teksten van het verkiezings- c.q. 

partijprogramma vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

 • In september van het jaar voorafgaand aan het verkiezingsjaar wordt de algemene ledenvergadering een “schouwlijst” aangeboden van kandidaten die belangstelling hebben voor een plaats op de kieslijst.

In november stelt de algemene ledenvergadering de kieslijst vast.

 1. Kostenvergoedingen.

Het bestuur is bevoegd om kosten te vergoeden die partijleden hebben gemaakt ten behoeve van de partij.

Kostenvergoedingen vinden plaats op declaratiebasis onder bijvoeging van originele nota’s en betalingsbewijzen.

Bestuurders van de partij krijgen geen beloning voor hun werk als bestuurder van de partij.

Artikel 9: Kieslijstprotocol.

 1. Kandidaten.

Ieder partijlid van 18 jaar en ouder kan zich kandidaat stellen voor de kieslijst.

 1. Moment van de kandidaatstelling.

De kandidatuur dient 14 dagen voor de vergadering bij het bestuur te zijn ingediend tenzij de agenda bij de oproeping ter vergadering vermeld dat kandidaatstelling op een later moment mogelijk is, of dit ter ledenvergadering wordt besloten.

 1. Bij onvoldoende kandidaten.

Het bestuur en de fractie stellen in onderling overleg het minimum aantal voor de kieslijst benodigde kandidaten vast.

 1. Vaststellen van de kieslijst.

Alle kandidaten voor de kieslijst worden door het partijbestuur gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering, waarbij elke kandidaat een door het bestuur bepaalde, voor ieder gelijke spreektijd krijgt. De ledenvergadering selecteert bij geheime stemming het door het bestuur bepaalde aantal kandidaten voor de kieslijst en stelt de volgorde vast.

Het partijbestuur kan de ledenvergadering desgevraagd ter zake adviseren.Artikel 10: Donaties.

 1. Definitieve donatie.

Een donatie is een schenking aan de partij in geld, goederen of diensten.

 1. Geen verplichtingen.

De partij of haar afzonderlijke leden aanvaarden geen materiële of immateriële verplichtingen jegens donateurs.

 1. Donatieregistratie.

Anonieme donaties worden niet geaccepteerd.

Alle ontvangen donaties worden geregistreerd in een donatie- register onder vermelding van de naam en het adres van de donateur, evenals diens hoedanigheid waarin de donatie wordt verstrekt.

Artikel 12: Overgangsbepalingen.

 1. Voorstel tot statutenwijziging of wijziging van het huishoudelijk reglement. Een besluit tot vaststelling of wijziging van de statuten of een huishoudelijk reglement mag uitsluitend door de algemene ledenvergadering worden genomen bij tweederde meerderheid van het aantal  uitgebrachte stemmen.
 2. Vaststelling ingangsdatum wijzigingsvoorstel als bedoeld in lid 1. De ledenvergadering bepaalt op voorstel van het bestuur bij gewone meerderheid, wanneer de gewijzigde statuten of een gewijzigd reglement in werking treden.
 3. Verzoek om wijziging van het reglement door een groep van de leden. Een groep van tenminste 10 stemgerechtigde leden, zijnde tenminste een derde van het aantal stemgerechtigde leden, kan het bestuur verzoeken een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement ter stemming te doen brengen in de algemene ledenvergadering.
 4. Inwerkingtreding.

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag na vaststelling door de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de vereniging Partij voor Goes.

De voorzitter,   

De Secretaris,