VRAGEN EN ANTWOORDEN BEGROTING 2019 TER VOORBEREIDING OP DE BEGROTINGSBEHANDELING OP DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018

Onderstaande staande vragen zijn op donderdag 27 september 2018 aan de orde geweest tijdens een bijeenkomst met ambtenaren, raadsleden en steunfractieleden. In tegenstelling tot andere jaren toen alle

vragen schriftelijk werden ingediend en ook schriftelijk werden beantwoord, zijn de vragen nu per begrotingsonderdeel in groepen besproken en de antwoorden direct mondeling afgehandeld. Op enkele vragen kon niet direct antwoord worden gegeven en die zijn achteraf schriftelijk beantwoord.

Deze manier van voorbereiding is goed bevallen en vraagt minder tijd van onze medewerkers dan in voorgaande jaren.

 

 1. We gaan zaakgericht werken. Wat moeten ons daarbij voorstellen?
  Antwoord: Intern proberen we zaken meer op elkaar af te stemmen en bij elkaar te brengen, zodat inwoners efficiënter geholpen kunnen worden.
 1. Hebben we invloed op de verhogingspercentage en werkzaamheden die verricht worden door het waterschap?
  Antwoord: Nee. We hebben een contract en maken afspraken met het waterschap.
 1. We ontvangen inkomsten van anderen voor werkzaamheden die verricht worden door medewerkers van het archief. Toch zien we € 10.000,– negatief staan bij dit onderdeel.
  Antwoord: Er is een te optimistische aanname gedaan. Begrotingstechnisch moeten we daarom € 10.000,– aframen.
 1. De dienstverlening zou in Goes t.o.v. andere gemeente te wensen overlaten. Is dit juist?
  Antwoord: Nee. In de media werd melding gemaakt dat Goes niet goed scoort, maar het ging hier om een incident.
 1. Maatregelen voor de Buijs Ballotstraat laten op zich wachten. Klopt dit?
  Antwoord: Ja. We gaan eerst een uitgebreid onderzoek doen naar de verkeersstromen vanaf het ADRZ tot aan de Van Hertumweg.
 1. Wat is de visie m.b.t. de stadshaven?
  Antwoord: Deze zal binnenkort verschijnen na behandeling in het college.
 1. Is de veersteiger in Wolphaartsdijk afgesloten omdat deze eigendom is van een Belgische watersportvereniging?
  Antwoord: Ja. Deze is alleen geopend in het zomerseizoen als het pontje vaart tussen Wolphaartsdijk en Kortgene.
 1. We organiseren zelf evenementen voor de jeugd. Moeten we dit niet aan anderen overlaten?
  Antwoord: Het betreft hier slechts enkele activiteiten voor jongeren. Met name ook voor jongeren uit de regio om kennis te maken met Goes.
 1. Werkagenda kwetsbare jongeren. Wat betekent dit?
  Antwoord: Preventie ter voorkoming dat jongeren na hun 18e “het verkeerde pad” opgaan.
 1. Lastenverhoging sportaccommodaties?
  Antwoord: Lening ter verbetering van sportpark Het Schenge.
 1. Invoering Diftar. Hoe ver staat het met vervanging en extra ondergrondse verzamelpunten.
  Antwoord: Dit gaat nog steeds volgens planning en zal mogelijk per 1 januari gerealiseerd zijn. Er zijn nog enkele knelpunten.
 1. Wijken en dorpen aardgasvrij maken. Worden de wijk- en dorpsbesturen hier bij betrokken?
  Antwoord: Zeer zeker!
 1. Gemeentelijke gebouwen voorzien van LED-verlichting. Geldt dit ook voor dorpshuizen waarvan de besturen dit zelf al hebben gerealiseerd?
  Antwoord: Het wordt in de planning meegenomen en dan zullen we zien of er gecompenseerd zal worden.
 1. Lasten riolering € 2.654.000,–. Baten € 3.946.000,–. Een overschot van € 1.400.000,–. Hoe is dat te verklaren.
  Antwoord: Dit moet beschouwd worden als een reservering, zodat over een aantal jaren vernieuwingen/investeringen gedaan kunnen worden.
 1. Hoe wordt het verschil verklaard tussen de opbrengsten afvalstoffenheffing op blz. 40 en de baten voor afval op blz. 36 (circa 1 milj.)
  Antwoord: Betreft bijdrage burgers, plastic, bedrijfsafval.
 1. Kosten straatreiniging en onkruidbestrijding zijn toegevoegd aan taakveld riolering. Hoeveel procent daarvan betreft straatreiniging/onkruidbestrijding?
  Antwoord: 60 %
 1. Gaat de gemeente Goes, in navolging van andere gemeenten ook over op digitaal verlengen rijbewijs?
  Antwoord: Er wordt eerst afgewacht hoe de pilot verloopt in andere gemeenten.
 1. De regeldruk neemt toe in plaats van dat het minder wordt. Wat kunnen we daar aan doen?
  Antwoord: Het betreffen voorgeschreven audits waaraan deelgenomen moet worden. Hier is geen keuze in.