Vragen aan het college, Werken met een uitkering

Schriftelijke vragen conform art. 40 reglement van orde gemeenteraad.

 

Onderwerp:

GR de Bevelanden

Werken met een uitkering

 

Goes, 10 september 2018.

 

Geacht College,

Bij mensen die een uitkering hebben in het kader van de participatiewet worden inkomsten uit arbeid gekort op hun uitkering.

Over de wijze waarop dit gebeurt zijn nogal wat vragen.

Naar onze mening mag het niet zo zijn dat mensen met een uitkering er financieel op achteruit gaan als ze hun best doen om inkomsten te verwerven.

Wij hebben derhalve de volgende vragen:

 

Vraag 1:

De uitkering op grond van de participatiewet is een aanvulling op de eigen inkomsten.

Dit betekent dat het bedrag van de ontvangen inkomsten uit arbeid op de bijstandsuitkering in mindering moet worden gebracht.

Hoe wordt het netto inkomen dat in mindering wordt gebracht berekend?

 

Vraag 2: Verwervingskosten in verband met de arbeidsinkomsten worden door de GR de Bevelanden niet meegenomen in de berekening van het netto inkomen.

De uitkeringsgerechtigde die deze verwervingskosten heeft gemaakt om arbeidsinkomen te kunnen hebben, komt hierdoor onder het voor haar/hem geldende uitkeringsniveau.

Hoe wordt voorkomen dat de uitkeringsgerechtigde op deze manier minder overhoudt dan het voor haar/hem geldende uitkeringsniveau?

 

Vraag 3: Verwervingskosten i.v.m. arbeidsinkomen zijn fiscaal aftrekbaar.

GR de Bevelanden vergoedt de belastingaanslag die i.v.m. het arbeidsinkomen wordt opgelegd.

Door verwervingskosten in de belastingaangifte op te voeren is de uiteindelijke belastingaanslag lager.

Dit voordeel komt ten goede aan de GR de Bevelanden.

Is dat redelijk en billijk? En zo ja waarom?

 

Vraag 4: Als een uitkeringsgerechtigde inkomsten heeft uit een bed en breakfast, worden dan de kosten voor het ontbijt ook tot de verwervingskosten gerekend?

 

Vraag 5: Het is denkbaar dat in een aanvangsjaar de verwervingskosten hoger zijn dan de inkomsten.

Wordt de hierdoor te ontvangen belastingteruggave gekort op de uitkering?

Waarom wel of waarom niet?

 

Namens de fractie van

de Partij voor Goes,

Stan Meulblok

Gonneke de Boe.