Vragen aan het college; SABEWA,WOZ waarde

Schriftelijke vragen conform art. 40 reglement van orde gemeenteraad.

Onderwerp:

SABEWA, WOZ waarde

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 

Goes, 10 september 2018.

 

Geacht College,

Onlangs verscheen in de pers dat tientallen gemeenten, waaronder de gemeente Goes, geen goed beeld hebben van WOZ waarde huizen.

Hierover maken wij ons zorgen.

Ook komen wij schrijnende gevallen tegen op het gebied van kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Over deze zaken hebben wij de volgende vragen:

 

Vraag 1:De gemeente Goes heeft voor wat betreft het waarderen van de onroerende zaakwaarde van woningen een onvoldoende gekregen van de waarderingskamer.

Een of twee sterren is een onvoldoende.

Bij de gemeente Goes gaat het om twee sterren.

Bij één ster mag een gemeente geen WOZ-belasting innen.

Wat wordt momenteel ondernomen om de kwaliteit van het waarderen WOZ waarde woningen te verbeteren c.q. te voorkomen dat de kwaliteit weg zakt naar de waardering van één ster?

 

Vraag 2: Hoeveel bezwaren lopen er momenteel tegen de vastgestelde WOZ waarde en hoe lang bedraagt de afhandelingstermijn?

 

Vraag 3: Een inwoner heeft, op het moment dat hij/zij op grond van de participatiewet voor een uitkering in aanmerking komt, een lening waarop (verplicht) wordt afgelost.

Vormt deze aflossing een al dan niet beperkte belemmering om voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen?

 

Vraag 4Bij het salderen van bankrekeningen wordt een negatief saldo alleen in mindering gebracht op een positief saldo bij dezelfde bankinstelling.

Wordt hierbij onderscheid gemaakt in het soort rekeningen bij dezelfde bankinstelling en zo ja waarom?

 

Namens de fractie van

de Partij voor Goes,

Stan Meulblok

Gonneke de Boe.