Toelichting op de Algemene Beschouwingen

Goes, 8 november 2018

 

Toelichting op de Algemene Beschouwingen

Voorzitter, leden van de raad, steunfractieleden en andere belangstellenden ook wij willen allereerst iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de begroting bedanken.

Net als de vorige jaren heeft de fractie van de Partij voor Goes weer gekozen voor korte Algemene Beschouwingen.
Een korte algemene inleiding, de uitwerking van een tweetal onderwerpen en een groot aantal uitspraken die over het algemeen al direct de lading dekken. Een aantal onderwerpen willen wij echter wat nader naar voren brengen.

 

Voorzitter uiteraard zijn ook wij blij met een gepresenteerde begroting met een kleine plus. Maar een PM-post m.b.t. het Omnium geeft toch een ander beeld op deze begroting. Zoals we zojuist voorafgaand aan de beschouwingen al hebben geconstateerd, worden we geconfronteerd met een flinke tegenvaller die niet alleen dit begrotingsjaar, maar ook de komende jaren de nodige bijdrage van ons zal vragen.

 

Voorzitter, zoals zojuist bij de beraadslagen over het Omnium al naar voren gebracht, is de Partij voor Goes van mening dat een prachtige voorziening als het Omnium naast de brede financiële steun die wij geven aan cultuurinstellingen ook op structurele ondersteuning kan rekenen, zodat het Omnium een gezonde bedrijfsvoering kan hebben, zonder elk jaar hier onderwerp van gesprek te moeten zijn.

 

Voorzitter grote inspanningen zijn en worden verricht t.b.v. Goes Beter Bereikbaar. Vol trots zijn de afgelopen periode grote projecten afgerond. Projecten waar enorme bedragen mee gemoeid waren en nog zijn. Projecten waarvan volgens het college pas na een geruime tijd van gewenning en na onderzoek pas kan worden geconstateerd of ze daadwerkelijk het beoogde resultaat hebben opgeleverd.

 

De nieuwe afslag van de A58 bijv., Het doel was o.a. geen files meer bij de afrit Goes Zuid en een betere doorstroming via de Nansenbaan. Hoe lang duurt gewenning? Vrijwel elke morgen tussen kwart voor acht en half negen nog steeds file op de afrit en op het stuk naar de rotonde van de Nansenbaan. Daarnaast door de nieuwe afslag nu ook opstoppingen op laatste deel Nansenbaan bij de aansluiting met de ‘s Gravenpolderseweg / Goese Straatweg.

 

Een turborotonde bij de Poort van Goes om het drukker wordende verkeer sneller en beter te kunnen afwikkelen. Ook hier tijdens de spits enorme opstoppingen en vastlopend verkeer op de aangesloten wegen.

 

Projecten uitgevoerd na doorrekening van verkeersspecialisten, die met computerprogramma’s en rekenmodellen de effecten kunnen voorspellen.

 

Als echter de bewoners van de Buys Ballotstraat en omgeving bijv. vragen om aanpassingen aan het verkeer in hun straat, moeten eerst de effecten van andere aanpassingen onderzocht
worden ,voordat er een plan kan worden gemaakt.

 

Wij vragen ons af? Waar is nu ’t college met die rekenmodellen?
Voor grote en dure verkeersprojecten vertrouwen we op rekenmodellen en adviezen, maar voor kleine ingrepen, zoals bij de Buys Ballotstraat moeten we eerst verschillende effecten afwachten. Effecten die we bij grote projecten dus pas achteraf gaan meten en evalueren. Wat onze fractie betreft hoeven de bewoners van de Buys Ballotstraat en omgeving dan ook niet te wachten op allerlei effectmetingen een eind van hun straat vandaan, maar gaan we over tot actie.

 

Een onderwerp dat in de raad de nodige aandacht krijgt is de schuldpositie van onze gemeente.
Wat de Partij voor Goes betreft is het hebben van schulden geen probleem. Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft een schuld in de vorm van een hypothecaire lening.
Van belang is echter dat je niet in de problemen komt m.b.t. je gewone uitgaven en je iets op de achterhand hebt om een tegenvallen op te kunnen vangen. Wat ons betreft is dit voor onze gemeente het geval. Wel moeten we uiteraard alert blijven.

 

Een onderwerp dat bij de Partij voor Goes niet mag ontbreken en u allen niet zal bevreemden is Sabewa. SABEWA komt helaas nog steeds regelmatig negatief in het nieuws.
Het is één van de gemeenschappelijke regelingen waar gemeenteraden nauwelijks invloed op lijken te hebben. Neem nu de onroerendezaakbelasting.
De waarderingskamer heeft onlangs vastgesteld dat o.a. de gemeente Goes geen goed beeld heeft van de WOZ waarde van woningen.

 

Goes kreeg voor het waarderen van de WOZ waarde van woningen een ruime onvoldoende.
Diverse partijen hebben hierover dan ook vragen aan het college gesteld. Burgers die in februari 2018 bezwaar gemaakt hebben tegen de vastgestelde WOZ waarde hebben nu, 8 maanden later, nog steeds geen uitspraak op hun bezwaar ontvangen.
Wij vragen ons dan ook af, wordt de burger en de gemeenteraad nog wel serieus genomen?
Het kan in onze ogen niet zo zijn dat een aantal zaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen niet op orde zijn en de burger hiervoor de rekening blijft betalen. Daarom zal één van onze in te dienen moties dan ook als doel hebben te voorkomen dat de onroerendezaakbelasting omhoog gaat, terwijl de vaststelling van de WOZ waarde niet op orde is.

 

Tot slot voorzitter,

 

N.a.v. de verkiezingen en de vorming van het college is er allereerst door de informateur en vervolgens door de formateur de nadruk gelegd op samenwerking. Samenwerking binnen de raad bijv. tussen college, coalitie en oppositie. We gaan verbindend samen aan de slag. Wat ons betreft gaat de behandeling van deze Begrotingsraad en de daarbij behorende moties en amendementen hiervoor een bewijs leveren en is blijft het niet een loze kreet.

 

Dank u wel voorzitter.