Reactie gemeente Goes op vragen Partij voor Goes i.v.m. Veerhoeve

Geachte heer Meulblok,

 

Op 6 september heeft u namens de gemeenteraadsfractie Partij voor Goes vragen ex artikel 40 Raad van Orde gesteld over de ontwikkelingen omtrent camping de Veerhoeve te Wolphaartsdijk. Onderstaand vindt u een overzicht van de door u gestelde vragen met bijbehorende reactie.

Vraag 1: zijn er in de afgelopen maanden gesprekken geweest over De Veerhoeve en zo Ja met wie?

In de afgelopen maanden heeft vooroverleg plaatsgevonden met de eigenaar van de camping over de vergunningsaanvragen die zij in voorbereiding hebben. Daarnaast heeft een overleg plaatsgevonden met eenafvaardiging van de gebruikers van de camping in de persoon van mevrouw Schraa. En zal een gesprek plaatsvinden tussen burgemeester Mulder en een afvaardiging van de campinggasten.

 

Vraag 2: Indien er geen gesprekken met campinggasten zijn geweest, bent u dan alsnog bereid om een bijeenkomst te beleggen met de campinggasten waarin u opening van zaken geeft omtrent de ontstane en huidige situatie?

Zie bovenstaand.

 

Vraag 3: Bent u bereid om met de nieuwe eigenaar/projectontwikkelaar (opnieuw?) in gesprek te gaan met de bedoeling hem/haar er van te overtuigen dat zijn/haar handelswijze t.o.v. van de campinggasten onjuist is en hem/haar tot andere gedachten te brengen, zodat de campinggasten op de camping kunnen blijven?

De nieuwe eigenaar van camping De Veerhoeve heeft een keuze gemaakt ten aanzien van de opzet van de totale camping. De planologische kaders zijn aanwezig om dit mogelijk te maken. Wij zien momenteel geen aanleiding om hierover het gesprek aan te gaan met de nieuwe eigenaar.

 

Vraag 4: Deelt u onze mening dat we het bestemmingsplan vastgesteld hebben in de overtuiging dat er sprake zou zijn van uitbreiding van de camping en niet van opheffen?

Ja, de toelichting van bestemmingsplan geeft het plan van de toenmaligeeigenaar weer zoals dat ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan gerealiseerd zou gaan worden. De regels van het bestemmingsplan geven flexibiliteit voor een ondernemer om binnen de kaders die er liggen te ondernemen, ook met het oog op de toekomst. Het bieden van flexibiliteit is een gebruikelijke manier van bestemmen binnen de gemeente Goes en de rest van Nederland.

 

Vraag 5: Bent u met ons van mening dat we alle mogelijkheden te baat moeten nemen om het bestemmingsplan te herzien?

Hoe zeer wij het leed wat onder de huidige campinggasten is ontstaan ook betreuren, is in de huidige situatie een planologisch kader ontstaan waarbinnen de door Leisure2B voorgestelde ontwikkeling gerealiseerdkan worden. Het starten van een nieuwe bestemmingsplanprocedure biedt ook geen oplossing. Ten eerste zijn wij geen eigenaar van de grond van de huidige camping. Door een nieuw beperkend kader op deze kavel te realiseren zal planschade ontstaan. Daarnaast vergt het opstellen van een bestemmingsplan de nodige tijd (minimaal een jaar). De vergunningen zijn vrijwel gereed om aangevraagd te worden.

 

Vraag 6: Als we het bestemmingsplan (kunnen) herzien, welke consequenties heeft dit dan voor de gemeente?

Hierdoor zou de mogelijkheid op een (plan)schadeclaim ontstaan.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Goes