Opmerkingen van de Partij voor Goes bij de algemene beschouwingen

Algemene Beschouwingen

Voorzitter, leden van de raad, steunfractieleden en andere belangstellenden ook deze keer willen wij allereerst iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de begroting bedanken.

 

Dit jaar hebben we gezamenlijk gekozen voor een andere manier om de Begrotingsraad vorm te geven. Straks zullen we bij de behandeling van de verschillende programma’s dieper op diverse onderwerpen ingaan.

 

Voorzitter uiteraard zijn ook wij blij met een sluitende begroting. Het meerjarenperspectief laat voorlopig prachtige financiële vooruitzichten zien. Een kanttekening hierbij moeten we toch wel plaatsen als het gaat om te verwachten extra kosten voor o.a. het Omnium, maar ook de toch moeilijk grijpbare kosten voor de WMO en de Jeugdhulp binnen het Sociaal domein.
Daarnaast staat ons een enorme opdracht te wachten m.b.t. alle kosten die de energietransitie en daaraan gekoppelde klimaatafspraken met zich mee gaan brengen.

 

Ook wij vinden een gezonde toekomst voor alle generaties na ons van groot belang en maatregelen om dit realiseren zullen helaas ook de nodige consequenties hebben. Aan het meedenken over oplossingen willen wij als fractie graag een bijdrage leveren. Als gemeente Goes zijn we op dit vlak de afgelopen jaren al ambitieus geweest. Helaas pakt het als één van eerste gemeentes starten met zaken als warmtepompinstallaties, zoals bij het Omnium en de wijk Ouverture en bijv. het verwarmen via riothermie niet altijd goed af. Een belangrijke vraag zal dan ook worden: ambitieus en innovatief met risico’s of andere de kastanjes uit het vuur laten halen en kiezen voor bewezen oplossingen. Een discussie die we hier in de raad graag willen voeren.

 

Voorzitter. “Goes Meedoen”, het projectplan om uit te werken hoe we als Goes om willen gaan met burgerparticipatie. Ook hier ligt een enorme uitdaging. Verandering van werkprocessen, van werkcultuur voor alle betrokken ambtenaren, voor het college en voor ons als raad.
In de voorbereiding voor dit projectplan zijn we als raad al op prettige en constructieve wijze met elkaar aan de slag. Starten en gaan doen en via ”try and error”, leren van fouten en komen tot een proces, waarin alle betrokkenen binnen een beleidsproject zich gehoord en erkend voelen.

 

Goes is een bloeiende stad, bedrijven kunnen bijna niet wachten om zich in onze mooie gemeente te vestigen en de bedrijven die zich hier al hebben gevestigd gaat het over het algemeen allemaal voor de wind. Toch vindt het college het nodig de OZB voor eigenaren van niet woningen te bevriezen. Iets waar volgens onze fractie geen reden toe is en een eerlijkere verdeling op zijn plaats zou zijn. Graag komen we hier tijdens de programmabehandelingen op terug.

 

Ook is er nog steeds veel vraag naar woonruimte in onze gemeente. Dit ondanks het opleveren van de laatste kavels in wijken als bijv. Mannee, Riethoek en het tot stand komen van de wijk Goese Diep. In onze ogen moeten wij de komende jaren vooral oog hebben voor het bouwen van betaalbare woningen voor de modale inkomens en met name voor jongeren die anders mogelijk niet alleen Goes, maar zelfs de provincie verlaten. Met alle gevolgen voor de werkgelegenheid in deze regio.

 

Al deze inwoners en de werknemers van de in onze gemeente gevestigde bedrijven, instellingen en vormen van onderwijs maken gebruik van ons verkeersnetwerk. Het project “Goes beter bereikbaar” zou o.a. voor een betere verkeersafwikkeling moeten gaan zorgen. Op dit moment moeten we helaas vaststellen dat de gedane werkzaamheden nog niet tot de gewenste resultaten hebben geleid. Binnenkort afronding van de onderdoorgang van het spoor en hopelijk een betere doorstroming. Een enorm ambitieus en technisch project waar we met z’n allen trots op mogen zijn.

 

Tot slot voorzitter,

Bij de behandeling van de diverse programma onderdelen gaan we straks graag dieper in op onderwerpen als o.a. de eerdergenoemde OZB, de voorgenomen verdere digitalisering, de afvalverwerking, samenwerking en participatie, het Omnium en het Sociaal domein.

 

Dank u wel voorzitter.

Stan Meulblok