Motie Werken in de bijstand

Op 20 december 2018 heeft gemeenteraad van Goes de motie van de Partij voor Goes “Werken in de bijstand” aangenomen. Alleen de VVD en Nieuw Goes stemden tegen.

MOTIE Werken in de bijstand

 

De raad van de gemeente Goes in vergadering bijeen op donderdag 20 december 2018.

 

Constateert dat:
– de Participatiewet voorschrijft dat inkomsten uit arbeid gekort dienen te worden op de uitkering die iemand ontvangt.
– Hierbij geen rekening wordt gehouden met kosten die mensen moeten maken om een inkomen uit arbeid te kunnen verwerven (zogenaamde verwervingskosten).

 

Stelt vast dat:
– De uitkering op grond van de Participatiewet een netto uitkering is. De bijstandsuitkering is een aanvulling op de inkomsten uit arbeid.
– Het uiteindelijke inkomen (verkregen uit arbeid, aangevuld met de uitkering) gelijk dient te zijn aan de bijstandsnorm.
– Het inkomen onder de bijstandsnorm komt, als verwervingskosten en kosten die direct verband houden met de arbeidsinkomsten op geen enkele wijze worden vergoed.

 

Is van mening:
Dat mensen die werken in de bijstand er niet, door het verwerven van een inkomen uit arbeid, onder het voor hen geldende netto bijstandsniveau uit mogen komen.

 

Besluit:
– Het college op te dragen uiterlijk vóór 1 februari 2019 met een voorstel te komen waardoor wordt voorkomen dat werkende bijstandsgerechtigden onder de voor hen geldende bijstandsnorm uitkomen.
– In dit voorstel te betrekken dat verwervingskosten en andere aan arbeid gerelateerde kosten niet langer zullen leiden tot een lagere bijstandsuitkering.

 

En gaat over tot de orde van de dag.
Partij voor Goes

 

Stan Meulblok
Gonneke de Boe