Motie Themajaar

Op 22 november 2018 dienden wij, samen met  de SP, bijgaande motie in. Deze werd gesteund mede gesteund door Nieuw Goes!

 

MOTIE THEMAJAAR

 

De raad van de gemeente Goes in vergadering bijeen op donderdag 22 november 2018

 

Constateert dat:
Het college voorstelt om de jaarlijkse bijdrage voor het organiseren van een themajaar opnieuw in de begroting op te nemen.

 

Stelt vast:
dat het organiseren van een themajaar 1 x in de vier jaar zeer de moeite waard is.

 

Is van mening:
dat jaarlijks € 50.000,– reserveren voor het themajaar in het licht van mogelijke financiële tegenvallers te hoog is.

 

Besluit:
jaarlijks € 25.000,– beschikbaar te stellen voor het themajaar en draagt het college op om voor de overige kosten zoveel mogelijk sponsoren te werven!

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Partij voor Goes

Stan Meulblok
Gonneke de Boe