Kadernota

Voorzitter, zoals ik in mijn Algemene beschouwingen al aangaf wil ik tijdens deze behandeling graag terugkomen op een aantal onderwerpen.

 

Voorzitter het is duidelijk dat binnen het Sociaal Domein structurele overschrijdingen onze aandacht vragen. Meer grip op de uitgaven kant is nodig. Na het rapport van Berenschot zijn er inmiddels al bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, terwijl we daarnaast ook zelf via het Focusplan ingrepen voorstellen.

Voorstellen die zonder enige twijfel de nodige impact zullen hebben op onze inwoners. Als fractie begrijpen we dat grote tekorten onwenselijk zijn. Waar we echter voor willen waken is het ontstaan van gaten in het vangnet van onze meest kwetsbare inwoners. Met name de voorgestelde ingrepen op de WMO geven hier wel aanleiding toe.

Kan de portefeuillehouder aangeven in hoeverre voorgenomen ingrepen een besluit worden van deze raad of van het bestuur van WIZ? De vraag is namelijk nu veranderingen binnen het Sociaal Domein noodzakelijk blijken, waar wij als Goese raad nog onze eigen keuzes kunnen maken?

 

Voorzitter ik heb het tijdens de Algemene Beschouwingen al naar voren gebracht, financieel is Goes kerngezond. Uit de zojuist besproken jaarrekening blijkt een heel lage schuldquote en goed gevulde reserves. In deze kadernota worden naast de ingrepen op het Sociaal Domein o.a. belastingverhogingen voorgesteld. Bijv. op het gebied van de OZB en de afvalstoffenheffing.

 

Voorzitter, ik wil graag ingaan op de voorstellen tot belastingverhogingen. Om tegenvallers in een begrotingsjaar te kunnen opvangen creëren we o.a. reserves. Reserves die je inzet op het moment dat een resultaat tegenvalt of wanneer je geconfronteerd wordt met onverwachte kosten.

 

Voorzitter daar hebben we dus reserves voor. Is om enige reden een reserve aangesproken, dan ga je die de komende jaren weer geleidelijk aan vullen. Voorzitter het voorstel wat er nu ligt gaat uit van de goed gevulde portemonnee die we al hebben en daarnaast moet de spaarpot bestemd voor tegenvallers volledig gevuld blijven.

In onze ogen zijn de reserves juist gevormd om tegenvallers op te vangen, zodat we niet direct onze inwoners moeten opzadelen met hogere lasten. Nu gaan we voorstellen om lasten te verhogen om de reserves op peil te houden. Belastingen verhogen om reserves volledig gevuld te houden.

Overigens hebben we ook nog steeds een voorziening Precariobelasting van € 3,7 miljoen klaarstaan, waarop evt. terug kan worden gevallen als, zoals het college en het ambtenarenapparaat verwacht we dit rechtmatig hebben mogen innen. Heeft de portefeuillehouder enig idee wanneer we definitief uitsluitsel hierover kunnen verwachten?

 

Voorzitter, verhoging van de totale OZB met 5% is wat ons betreft een heikel punt. De OZB voor woningen was afgelopen periode al verhoogd, terwijl die voor niet-woningen bevroren was. Iets waar we het vanaf het begin al tegenstander van waren overigens.

De verdeling van de totale opbrengst van 5% over woningen en niet-woningen moet dan ook in dat licht bekeken worden. Het moge duidelijk zijn dat mochten we besluiten over te gaan tot hogere heffingen, in onze ogen dit voor het grootste deel deze maal bij de niet-woningen moet komen te liggen. Voorzitter wij vragen ons af welke wijze wij als raad betrokken worden bij deze verdeling?

 

Voorzitter, de kadernota. Kaders om de begroting op te gaan uitwerken. Ongetwijfeld zullen we bij de behandeling van de begroting en vaststelling van de financiële consequenties later in het jaar op vele genoemde zaken terugkomen.