Behandeling programmabegroting door de Partij van Goes

Behandeling programmabegroting door de Partij van Goes

Programma 1 Bestuur en Financiën

Voorzitter, ook de fractie van de Partij voor Goes is een voorstander van een goede samenwerking. Zeeland Marketing een prominente rol geven is een goede zaak. Werkgelegenheid binnen de provincie en de regio is voor ons allen van het grootste belang. Plannen maken om de provincie en de regio zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor huidige en zeker ook nieuwe bewoners ondersteunen wij van harte.

 

Onze fractie is zich bewust van het belang om mee te gaan met de moderne tijd en verschillende zaken binnen het stadskantoor te digitaliseren. Echter wat ons betreft moet het daarbij altijd blijven gaan om zowel digitaal als via een loketvoorziening. Extra digitale mogelijkheden voor diegenen die hier behoefte aan hebben, maar ook nog alle aanvragen kunnen doen via een loketvoorziening voor een ieder die nog veel moeite heeft met de digitale weg.

 

We zullen de komende periode dan ook met veel interesse volgen of er inderdaad rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid zoals door het college benoemd.

 

Voorzitter, dan m.b.t. het Omnium. Afgelopen weken geconfronteerd met de uitkomsten van bureau Berenschot blijven we grote vraagtekens zetten bij gang van zaken die tot de huidige problemen hebben geleid (de raad niet volledig geïnformeerd, het achterhouden verslagen, geen onderhoudsvoorzieningen in begrotingen, enz.).

 

We zijn het dan ook volledig met het advies eens om eerst beleid te maken m.b.t. wat we nu en in de toekomst met het volledige Omnium willen en dan pas te gaan nadenken over aanpak van problemen, niet meer ad-hoc reageren, maar op basis van beleid.

 

Over participatie zal de komende jaren nog het nodige worden gezegd en gedaan. Het projectplan “Goes meedoen” moet een uniforme werkwijze gaan opleveren hoe we als Goes om willen gaan met burgerparticipatie. Zoals al eerder tijdens mijn algemene beschouwingen genoemd, is dit wat ons betreft een onderwerp dat een enorme uitdaging vormt voor zowel ambtenaren, college, de raad, maar zeker ook alle andere betrokkenen binnen een participatietraject.

 

Als raad hebben we een start gemaakt met een soort van vragenlijst “het Goese gesprek”, die samen met Spelregels participatie een leidraad moeten gaan vormen om te komen tot een besluitvormingsproces, waarbij burgerparticipatie goed is doorlopen. Een vraag die bij ons hierbij speelt is of dit alleen voor de gemeente Goes gaat gelden of ook voor de diverse Gemeenschappelijke Regelingen? Tenslotte komt een deel van de beleidstukken voort uit de GR-en.

 

Als fractie vinden wij het erg belangrijk dat elke inwoner van onze gemeente zich veilig voelt en tevreden kan zijn over zijn/haar woonomgeving. De binnenstad staat hierbij vaak in de spotlights, maar als fractie vragen we graag extra aandacht voor onze wijken en kernen.

 

Tot slot voorzitter, het college stelt voor om de OZB voor niet woningen te bevriezen. Ik noemde het al tijdens mijn algemene beschouwingen. De fractie van de Partij voor Goes is van mening dat onze inwoners in tegenstelling tot inwoners van een aantal andere gemeenten ook zijn geconfronteerd met een indirecte verhoging van hun kosten door de invoering van precariobelasting op kabels en leidingen. Daarnaast is de lokale belastingdruk voor eigenaren van niet-woningen t.o.v. van deze eigenaren in andere Zeeuwse gemeenten gunstiger dan de lokale belastingdruk van eigenaren van woningen in Goes t.o.v. de belastingdruk van eigenaren van woningen in andere Zeeuwse gemeenten. Wij zijn van mening dat de OZB van woningen en niet-woningen met een gelijk percentage dienen te worden verhoogd. Hiervoor dien wij de motie OZB 2020 in.

 

Programma 2 Ruimte en economie

Voorzitter, op het gebied van parkeren staat er de komende tijd het nodige te gebeuren. Het verlies van parkeergelegenheid op Kavel Pik, het wegvallen van het parkeren langs de Westhavendijk, en de gevolgen voor parkeren door de aanleg van de Spoorwegonderdoorgang vragen inderdaad een aanpassing aan het huidige parkeerbeleidsplan. Parkeren vormt een belangrijke faciliteit voor de bezoekers van onze binnenstad, die willen winkelen, recreëren of willen uitgaan. Parkeerbelasting vormt voor onze gemeente een belangrijke bron van inkomsten. En ook tijdens de koopavond zijn bezoekers verplicht tot 21:00 uur de parkeerbelasting te voldoen. De parkeerterreinen Hollandiaplein en Molenplein worden echter niet of nauwelijks gebruikt voor het parkeren tijdens deze koopavond. Het aantal bezoekers van de koopavond op donderdagavond is in de afgelopen jaren steeds verder teruggelopen. Winkeliers overwegen zelfs om deze reden hun winkel tijdens koopavond te sluiten. Onze fractie is van mening dat Het creëren van gratis parkeermogelijkheden op koopavond op zowel het Molenplein als het Hollandiaplein mogelijk heden biedt om het bezoekersaantal weer te vergroten. Hiervoor dien wijde motie Parkeren Hollandiaplein en Molenplein tijdens de koopavond in.

 

Voorzitter, tijdens mijn algemene beschouwingen noemde ik al het belang van een verkeers-netwerk met een veilige verkeersafwikkeling en een goed doorstroming. Het project “Goes beter bereikbaar” moet hier voor de nodige oplossingen van knelpunten zorgen. Echter moeten we helaas constateren dat op elke doordeweekse dag rond de ochtend -en middagspits grote verkeersopstoppingen ontstaan ter hoogte van het verkeersplein bij de aansluiting Ringbaan West, Van Hogendorplaan en Klein Frankrijk. Deze opstoppingen leiden tot problemen op de turborotonde Tiendenplein, waar het verkeer volledig vastloop, met opstoppingen op de Middelburgse straat en het verlengde van de Ringbaan West in zuidelijke richting tot gevolg. In onze ogen wordt dit voor het grootste deel veroorzaakt door fietsverkeer met voorrang op de rotonde vanuit de Goese Polder richting de fietstunnel van het Tiendenplein. Wij zijn dan ook van mening dat het voor een betere doorstroming van het verkeer op de Ringbaan West wenselijk is het fietsverkeer richting het Tiendenplein te beperken. Te onderzoeken valt mogelijk de aanleg van een fietspad voorlangs het gebouw van de ZLM meen directe aansluiting naar de fietstunnel aan het Tiendenplein of het overzichtelijker maken van de rotondezelf. Er zijn mogelijk nog meerdere oplossingen. Hiervoor dien wij de motie Doorstroming verkeer Ringbaan West en Tiendenplein in.

 

Programma 3 Onderwijs, Sport en cultuur

Onderwijs is voor Goes als centrum gemeente een belangrijk onderdeel. Veel jongeren bezoeken onze gemeente voor voortgezet -en MBO onderwijs. Daarnaast beschikken we binnen onze gemeente nog over basisscholen met verschillende denominatie. Belangrijk, zodat ouders een weloverwogen keuze kunnen maken. Helaas gaat ook binnen onze gemeente het leraren tekort zich steeds meer manifesteren. Dit bevestigt nogmaals het belang om jongeren binnen onze regio te behouden en nieuwe arbeidskrachten naar onze regio trachten te trekken.

 

Belangrijk voor het onderwijs is ook hoe wij als gemeente zullen helpen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen als het gaat om bijv. de onderwijsgebouwen die eigendom zijn van de gemeente, maar waar de gelden voor onderhoud niet voldoende zijn om alle benodigde investeringen te realiseren. Als fractie zijn we dan ook benieuwd of plannen voor ondersteuning van schoolbesturen hierbij al in de planning ligt.

 

Vanzelfsprekend staan we geheel achter de doelstelling van het college om via de beweegvisie en sport, aan de voorkant gebruik van de zorg terug te dringen. Bewegen en vooral samen bewegen kan bewoners uit hun isolement halen en indirect naast minder instroom in de zorg, zorgen voor ontmoeting en meer sociale contacten.

 

Programma 4 Sociaal Domein

Aanpak van eenzaamheid, ik noemde het al kort bij het vorige programma. Eenzaamheid is ook in onze fractie een belangrijk aandachtspunt. In een maatschappij waar we met steeds meer met 1-persoons huishoudens te maken krijgen, ligt het probleem van eenzaamheid altijd om de hoek. In de media lezen we elk jaar weer schrijnende verhalen, waar eenzaamheid toe kan leiden.

 

Een consequentie kan bijv. zijn dat er meer mensen instromen in specifieke zwaardere zorg en ook het aantal verwarde mensen binnen onze gemeente neemt daardoor mogelijk toe. Aanpak van eenzaamheid zal in ieder geval al zorgen voor het vroeg signaleren van mogelijke problemen.

 

Voorzitter. De instroom in de zorg. Op het Sociaal Domein hebben we helaas te maken met stijgende kosten voor WMO en met name voor de jeugdzorg. Belangrijk is om hier grip op te gaan krijgen en op dit gebied zijn er al belangrijke stappen gezet. Voor onze fractie blijft wel belangrijk dat deze zorg toegankelijk blijft en dat de kwaliteit van deze zorg op het juiste niveau blijft. Wat ons betreft niet knibbelen aan kwaliteit.

 

Programma 5 Milieu

Voorzitter, eigenlijk nog maar kort geleden heeft de meerderheid van de raad besloten bij de afvalinzameling te kiezen voor de invoer van Diftar. Het invoeren van Diftar nam overigens de nodige extra kosten met zich mee i.v.m. aanpassingen aan de vuilniswagens en het vervangen van alle restafvalbakken voor bakken met een sensor.

 

Bij Diftar betalen inwoners een lager basistarief en voor elke lediging van het restafval een vastgesteld bedrag. Invoering moet leiden tot het aanbieden van minder restafval en het beter scheiden van al het huisafval. De stimulans om hiertoe te komen ligt in het financieel voordeel dat dit oplevert. Minder aanbieden van de grijze bak betekent voordeel in de portemonnee.

 

Wat schetst onze verbazing dat het college vanwege het succes hiervan minder inkomsten uit het ophalen van de grijze bakken voorziet. Het geen juist het doel was. Het college wil de inzamelfrequentie van het restafval terugbrengen naar vierwekelijks i.p.v. twee wekelijks. Dit is niet was ons zo verbaast voorzitter. Nee, men besluit nu het basistarief te verhogen voor eenpersoonshuishoudens met €26,- en voor meerpersoonshuishoudens met € 35,te verhogen. Doordat de doelstelling van het minder aanbieden van restafval een succes is komen er minder baten binnen!!! Dus onze inwoners worden gestraft voor het tot een succes maken van Diftar.

 

Wat ons betreft onacceptabel. Hiervoor dien wij dan ook de motie Afval inzameling in.