Algemene beschouwingen begroting 2019

INLEIDING

Voorzitter, leden van de raad, steunfractieleden en andere belangstellenden,
Allereerst dank voor al diegenen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de begroting 2019.

De begroting 2019. Volgens het college staan we er goed voor, zij presenteren een positief saldo op de begroting. Maar is dit de werkelijkheid? Een PM-post voor het Omnium blijkt inmiddels al grote financiële gevolgen te hebben voor dit jaar en zelfs voor de komende begrotingsjaren.
Kortom van een positief saldo is allang geen sprake meer en is er eigenlijk ook nooit geweest. Wat ons betreft had dit al meteen in de begroting meegenomen moeten worden!

We stellen deze begroting vast voor de inwoners van Goes. Met als uitgangspunt dat we gaan voor een veilige en prettige woon -en werkomgeving voor een ieder van hen. Wat ons betreft met wat extra aandacht voor de jeugd en de kwetsbare inwoners die rond moeten komen met minimale financiële middelen.

Vol vertrouwen vooruit? We gaan verbindend aan de slag? Beiden met een vraagteken, waar de coalitiepartijen in hun collegeprogramma gebruikmaakten van een uitroepteken.
“Door samen op te trekken en verbindingen te leggen, bereik je het meest.” En “Samen met de gemeenteraad, inwoners en ondernemers op een positieve manier het beste uit Goes halen”, zijn twee citaten uit het voorwoord van het collegeprogramma.
Wat is hier al van in de praktijk gebracht? Zijn er door het college voorbeelden te noemen?
Na behandeling van de Begrotingsraad zal mogelijk al blijken wat deze citaten waard zijn, worden bijv. moties en amendementen van de oppositiepartijen serieus genomen en niet meteen aan de kant geschoven?

Zoals voor de Partij voor Goes al vanaf de eerste keer dat we meededen gebruikelijk is, hebben we korte Algemene Beschouwingen ingeleverd. Onze fractie blijft van mening dat we de Algemene Beschouwingen beter kunnen gebruiken om over een aantal belangrijke thema’s uitvoerig te discussiëren. Helaas wordt dit tot nu toe door geen van de fracties overgenomen.

Wij blijven van mening dat de wijze waarop we inhoud geven aan de Begrotingsraad anders kan en moet. In onze Algemene beschouwingen beperken we ons dan ook dit jaar weer tot het uitwerken van een paar onderwerpen.

 

Armoedebeleid
Het armoedebeleid binnen onze gemeente ziet er op papier goed uit.
De praktijk is echter weerbarstig.
Als het gaat om het kwijtscheldingsbeleid hanteert de gemeente het uitgangspunt dat alle inwoners met een inkomen op 100% van de bijstandsnorm in aanmerking moeten kunnen komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht, tenzij sprake is van een vermogen dat groter is dan het wettelijke normbedrag.
Dit uitgangspunt is prima, maar wordt door de uitvoerende instantie SABEWA niet gehanteerd!
Als een uitkeringsgerechtigde bijvoorbeeld in het begin van het jaar noodgedwongen een nieuwe wasmachine koopt met geleend geld, en dat geld wordt later in het jaar van het vakantiegeld weer afgelost, wordt geen kwijtschelding verleend, omdat dan sprake is van aflossing van een schuld.
Dat geld had dan gebruikt moeten worden voor de betaling van de gemeentelijke belastingen. Het inkomen komt in dit geval nooit boven de 100% van de bijstandsnorm en er wordt toch geen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verleent.
Nog erger wordt het als deze uitkeringsgerechtigde bijvoorbeeld gaat werken als krantenbezorger.
Verdient hij of zij hier bijvoorbeeld € 4000,- per jaar mee, dan wordt dit bedrag op de uitkering gekort. De kosten die worden gemaakt om de kranten te bezorgen worden hierop niet in mindering gebracht.

Conclusie:
Deze uitkeringsgerechtigde heeft in inkomen beneden de 100% van de bijstandsnorm en krijgt geen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Is dit redelijk en billijk??

 

Rioolheffing
Bij de begroting van 2017 is besloten om de kostendekkendheid van de rioolheffing in één keer te realiseren.
Dit is toen bereikt door kosten van straatreiniging en onkruid bestrijding, tegen de wil van alle oppositiepartijen in, toe te rekenen aan het taakveld rioolheffing.
Bij navraag door de Partij voor Goes bleek dat 91% van de totale kosten straatreiniging en 38% van de totale kosten onkruidbestrijding aan het taakveld rioolheffing waren toegevoegd.
Na opmerkingen van ons dat het hoogste percentage van de totale kosten straatreiniging landelijk op 60% lag, is dit percentage ook in onze gemeente aangepast en wordt nu ook 60% gehanteerd.
Ondanks deze verlaging van de toerekening kosten straatreiniging van 91% naar 60% blijkt nu dat we met de voorgestelde indexering van 1,6% meer dan kostendekkend zijn.
Wij zijn nog steeds tegen het toerekenen van kosten straatreiniging aan het taakveld rioolheffing.
Als dit toch blijft bestaan is het wellicht beter om het percentage van 60% te verlagen in plaats van het eenmalig niet toepassen van de indexering.

 

 

Algemene beschouwingen Partij voor Goes 2019

 

Scholen Huurwoningen Vergunningen
Scholen goed en veilig bereikbaar in de wijken en kernen.

Partij voor Goes

Het systeem van inschrijving voor huurwoningen klantvriendelijker maken.

Partij voor Goes

Snelle en eenvoudige afhandeling bij aanvragen.

Partij voor Goes

Jongeren Sport en recreatie Goese polder
Jeugdwerkeloosheid bestrijden d.m.v. bijscholing en het opdoen van werkervaring.

Partij voor Goes

Sport en recreatie voor iedereen toegankelijk.

Zo nodig met financiële ondersteuning.

Partij voor Goes

Een derde ontsluiting van de Goese Polder bevordert een betere doorstroming van het verkeer.

Partij voor Goes

Oppositie versus Coalitie Communicatie Goes fietsstad
Samenwerking en transparantie is van belang voor Goes.

Partij voor Goes

Een raadsleden spreekuur organiseren.

Partij voor Goes

Inventariseren en aanpakken van gevaarlijke

fietsknooppunten.

Partij voor Goes

Afhandelen vragen Cultuur Re-integratie
Snel en adequaat afhandelen van vragen van inwoners.

Partij voor Goes

Cultuur is van en voor iedereen ! Korting voor de minima.

Partij voor Goes

Bedrijven nadrukkelijk betrekken bij re-integreren van mensen met een functiebeperking.

Partij voor Goes

Openbare orde en veiligheid Gemeenschappelijke. regelingen Seniorenraad
Politie zichtbaar en aanspreekbaar op straat.

Partij voor Goes

Controle mogelijkheden door de raad intensiveren.

Partij voor Goes

Snel installeren van een functionele seniorenraad voor belangbehartiging en participatie.

Partij voor Goes