Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen m.b.t. de Kadernota

Voorzitter, dit jaar een prominentere plek van de kadernota binnen Planning en Control. Een kadernota waarin plaats zou moeten zijn voor het weergeven van onze ambities en de beantwoording van vragen omtrent belangrijke beleidsonderwerpen.
Tevens tracht deze kadernota een beeld te geven van de financiële ontwikkelingen en mogelijke oplossingen om tot een sluitende begroting te komen.
Oplossingen die bijv. nodig zijn om verwachtte overschrijdingen van met name het Sociaal Domein te voorkomen.

 

Voorzitter, zowel voor college, het ambtelijk apparaat en ons als fracties duidelijk nog iets waarin we onze weg nog moeten vinden. Het beschrijven van een groot aantal ambities op een wijze, zoals een groot deel van de raad dit voor zich ziet vraagt toch nog de nodige ontwikkeling zo lijkt. Helder omschreven ambities met duidelijke doelen en op welke manier we deze denken te bereiken vraagt mogelijk nog wat stappen.

 

Een ander aspect dat de behandeling van deze eerste kadernota ook bijzonder maakt is uiteraard het feit dat we in het jaar voor gemeentelijke verkiezingen zitten en we dus mogelijk in 2022 met een andere samenstelling van de raad en het college kunnen zitten.
Nu dus een kadernota met een doorkijk naar 2025 bespreken, vanuit toch de bril van het huidig college, min of meer toch geleid door een coalitieprogramma en door de coalitie gemaakt keuzes.

 

Voorzitter het bespreken van deze kadernota betreft naast de beschrijving van beleidsambities van toch voornamelijk het huidige college, ook een financiële doorkijk d.m.v. een meerjarenbegroting voor de jaren 2022 t/m 2025. Een meerjarenbegroting met nog de nodige vraagstukken m.b.t. exacte compensatie m.b.t. de kosten voor de jeugdzorg en de exacte korting op bijv. het gemeentefonds.

 

Voorzitter straks bij de behandeling van de kadernota wil ik graag iets meer stilstaan bij de financiële consequenties, zoals deze nu aan ons worden gepresenteerd. Laat ik opnieuw vooropstellen dat het heel goed gaat met Goes. Ondanks grote tegenvallers, zojuist ook al genoemd bij de behandeling van de Jaarrekening is de financiële positie van onze gemeente meer dan goed te noemen. Goed gevulde reserves en een lage schuldquote en toch in onze ogen heel voorzichtig te werk gaan, Iets waar ik straks graag dieper op inga.

 

Als gemeente met een centrumfunctie biedt Goes een veelvoud aan voorzieningen op sociaal, economische en maatschappelijk vlak. Voorzieningen die Goes aantrekkelijk maken om je als nieuwe inwoner of ondernemer hier te vestigen. Zaken die maken dat Goes nog elk jaar groeit en die we zoveel mogelijk moeten borgen.

 

Voorzitter, belangrijk voor zowel potentiële nieuwe inwoners als onze huidige inwoners is wonen. De mogelijkheid om binnen financiële mogelijkheden een woning te kunnen vinden is wat de Partij voor Goes betreft één van de belangrijkste speerpunten.
Vooral nu we te maken hebben met een woningmarkt die onder enorme druk staat is het belangrijk de juiste keuzes te maken.
Wat de fractie van de Partij voor Goes betreft kiezen we hier met nadruk voor het bouwen van meer woningen. Allereerst meer sociale huurwoningen en huurwoningen binnen de diverse huursegmenten om zo te zorgen voor een betere doorstroom in markt van huurwoningen. Daarnaast ook aandacht voor extra koopwoningen die in dit geval ook voor Jan Modaal betaalbaar zijn. Vraag en aanbod bepalen uiteindelijk de prijs en door het vergroten van het aanbod van met name voor de lagere inkomens betaalbare woningen kunnen we mogelijk de kans op het vinden van een betaalbare woning in Goes voor iedereen vergroten.

 

Voorzitter, onderdeel van het wonen is ook de opdracht die we gezamenlijk hebben binnen het klimaatbeleid. Aanpassingen aan woningen gaan een enorme financiële inspanning vragen. Financiële inspanningen die voor veel inwoners en ondernemers het uiterste en mogelijks zelfs het onmogelijke gaan vragen.
Niet alleen worden zij straks geconfronteerd met kosten voor verduurzamen. Daarnaast worden ze geconfronteerd met steeds hogere heffingen op het gebruik van gas en elektriciteit. Door de situatie waarin ze financieel verkeren niet in staat dure aanpassingen m.b.t. isolatie, zonnepanelen en bijv. warmtepompen te realiseren, komen zij zo in een situatie terecht die ongelijkheid tussen inwoners kan en zeer waarschijnlijk zal vergroten.
Wat ons betreft hebben we hier dan ook oog voor als we ‘t gaan hebben over extra heffingen voor de OZB en afvalstoffen voor de komende jaren. Wat de ons betreft verhogen we de kosten indien echt nodig, bij diegenen die dit het best kunnen dragen.

 

Voorzitter, ook wij zijn voor een Goese samenleving, waarin inwoners zoveel als mogelijk zelfstandig hun leven kunnen leiden en elkaar waar nodig kunnen helpen. Maar vooral voor diegenen die hier problemen mee hebben of waarbij dit tijdelijk of blijvend niet lukt, moeten wij de juiste zorg op maat hebben. Onderzoeken hebben aangetoond dat gemeenten erbij gebaat zijn zelf te sturen op de in-en uitstroom van de zorg.
Wij zijn voornemens dit inderdaad o.a. via het Focusplan Sociaal Domein op te pakken. Aanpassingen die wat ons betreft nooit ten koste mogen gaan van de kwetsbaren in onze samenleving, waar acute zorg nodig is, moet deze voorhanden zijn.
Verschraling van de zorg binnen het sociaal domein mag nooit ten koste gaan van de zwakkeren in de samenleving die nu juist dat vangnet van zorg zo hard nodig hebben.
Tijdens de behandeling van de kadernota iets om straks nog eens specifiek op terug te komen.

 

Tot slot voorzitter, vandaag bespreken we de kadernota. Een nota die richting moet geven voor de begroting die we in november gaan vaststellen. In het verleden hadden we meermaals discussie m.b.t. het al dan niet vaststellen of kennisnemen van de perspectiefbrief. Dit keer geen perspectiefbrief, maar een kadernota, laat echter duidelijk zijn dat pas in november financiële besluiten worden genomen en deze kadernota slechts de mogelijke kaders hiervoor aangeeft.