Algemene Beschouwingen Begroting 2021

Algemene Beschouwingen

Voorzitter, leden van de raad, steunfractieleden en andere belangstellenden ook deze keer willen wij allereerst iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de begroting bedanken.

 

Hoewel 2020 rustig begon, kwamen er al snel berichten over een nieuw virus in China. Kort in het jaar werden ook wij geconfronteerd met Covid-19.

 

Andere fracties hebben inmiddels via hun Algemene beschouwingen hier ook al aandacht aan besteed. Ook wij kunnen niet heen om de consequenties van het Covid-19 virus voor het lopende jaar 2020 het komende jaar 2021 (en de doorwerking naar de jaren daarna).

 

Noodgedwongen gingen we in een intelligente Lock down en werd het stil op straat. De gemeenteraad ging zo veel mogelijk digitaal vergaderen. Verdere maatregelen werden geïntroduceerd en na verloop van tijd begon het erop te lijken dat we het virus onder controle hadden. Het was valse hoop. De tweede golf slaat momenteel in alle hevigheid toe en iedereen in onze gemeente wordt door de nieuwe maatregelen geconfronteerd met een reeks aan tijdelijke en misschien wel blijvende maatregelen. Maatregelen die niet alleen het leven van eenieder beïnvloeden, maar die ook grote financiële consequenties voor onze gemeente met zich meebrengen.

 

Helaas is er nog geen duidelijk beeld van deze financiële consequenties en de te verwachten uiteindelijke compensatie vanuit het rijk. Compensatie mogelijk op concrete negatieve gevolgen, maar ongetwijfeld niet voor alle negatieve financiële gevolgen. Met name de mogelijk financiële gevolgen voor het Sociaal Domein baren de Partij voor Goes zorgen. Hier komen we later bij de programmabehandelingen nog op terug.

 

Wat de Partij voor Goes betreft dient er in ieder geval morele en financiële steun te zijn voor de inwoners van Goes die het voor de coronacrisis sociaal en financieel al moeilijk hadden en nog moeilijker krijgen. Wij denken daarbij in het bijzonder aan kinderen die in armoede leven, ouderen die vereenzamen en de gezinnen die mogelijk onder de sociale radar vallen.

 

De huidige tweede nog enigszins beperkte Lock down zal zeker een groot effect op de arbeidsmarkt hebben. Het aantal werkelozen en bijstandsgerechtigden zal als gevolg van Covid-19 nog meer toenemen en dat zorgt weer voor extra druk op de gemeentelijke financiën en de uitkeringsinstanties.

 

Zoals vrijwel alle gemeenten heeft ook Goes last van de tekorten binnen het Sociaal Domein en de te verwachten korting op het gemeentefonds. Er wordt vanaf nu scherp aan de wind gezeild en waar mogelijk aan de weinige nog te beïnvloeden knoppen gedraaid. Met de gecreëerde reserve Sociaal Domein en incidentele meevallers binnen het Sociaal Domein hebben we tot nu toe financieel alles nog binnen de perken kunnen houden. Voor de komende jaren zal inderdaad o.a. door het Focusplan besluiten moeten worden genomen om de kosten voor met name de jeugdzorg en de WMO betaalbaar te houden.

 

De eerdergenoemde nog onzekere kosten m.b.t. Covid-19, die binnen het Sociaal Domein en bijv. de definitieve oplossing voor het Omnium betekenen dat we verschillende besluiten moeten gaan nemen die grote gevolgen zullen hebben voor onze inwoners.

 

Belangrijk hierbij is om onze inwoners waar mogelijk hierin mee te nemen. Via burger participatie kan dit volgens ons op een juiste wijze plaatsvinden. Het te starten Burgerpanel kan hier in onze ogen zeker een positieve rol gaan spelen.

 

De Partij voor Goes wil dan ook dat iedereen in Goes mee kan doen, ongeacht zijn of haar situatie. Het Coronavirus zorgt er op dit moment weer voor dat dat een moeilijke opgave is. Toch moeten wij daarvoor gaan. We moeten in de komende tijd vooral aandacht hebben voor die mensen die uit beeld dreigen te raken.

 

Uitdagingen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid en het leefbaar houden van onze kernen blijven. In de afgelopen maanden is wel gebleken hoe belangrijk een eigen huis en thuis is, en hoe fijn het is dat wij zoveel groen en letterlijk ruimte om ons heen hebben. Het momenteel verplicht thuiswerken bewijst dat je niet per se dichtbij het werk hoeft te wonen. Dat biedt mogelijk perspectief om meer jongeren binnen onze gemeente te behouden. Vanuit Den Haag dringt steeds meer het belang van het bouwen van sociale huurwoningen door. Wat de fractie van de partij voor Goes betreft moet ook in onze gemeente nu de focus hierop. Prachtige wijken zijn inmiddels volgebouwd, met koopwoningen in het midden-en hoog segment. Het eerdergenoemde perspectief om meer jongeren in Goes te houden vraagt echter om een andere invulling van de woningbouw.

 

Door de Corona crisis misschien iets op de achtergrond gekomen spelen binnen de energietransitie en de klimaatdoelen nog diverse andere speerpunten die hun financiële consequenties zullen hebben op onze meerjarenbegroting. Een begroting die over meerdere jaren uiteindelijk een positief resultaat zou moeten laten zien. Helaas zijn wij hier gezien het voorgaande wat ik genoemd heb toch wat sceptisch over.

 

Tot slot voorzitter,

Bij de behandeling van de diverse programmaonderdelen gaan we nog wat dieper in op de daar voor onze inwoners van belang zijnde punten.

Dank u wel voorzitter.