Motie Goes Marketing

Op 22 november 2018 tijdens de debatraat dienden wij, samen met de SP, bijgaande motie in. Deze werd door de andere partijen niet gesteund!

 

MOTIE GOES MARKETING

 

De raad van de gemeente Goes in vergadering bijeen op donderdag 22 november 2018

 

Constateert dat:
Het college voorstelt om de jaarlijkse bijdrage voor Goes Marketing met € 50.000,– te verhogen.

 

Stelt vast:
dat Goes Marketing veel betekent voor onze gemeente en op voortreffelijke wijze jaarlijks evenementen organiseert, die Goes “op de kaart’ zetten.

 

Is van mening:
dat de jaarlijkse bijdrage voor Goes Marketing met € 50.000,– verhogen in het licht van mogelijke financiële tegenvallers te hoog is en evenmin noodzakelijk is.

 

Besluit:
de jaarlijkse bijdrage voor Goes Marketing te verhogen met € 15.000,– en draagt het college op om voor de overige kosten zoveel mogelijk sponsoren te werven!

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Partij voor Goes

 

Stan Meulblok
Gonneke de Boe