Van de fractie voorzitter

Fractievoorzitter Stan Meulblok verwoordt in onderstaande artikelen de opvattingen van de Partij voor Goes over de thema’s ‘Veilige woon- en werkomgeving’ en ‘De zwakkeren in de samenleving’.

 

Veilige woon -en werkomgeving

 

Verkeersveiligheid
De Partij voor Goes is van mening dat iedereen die woont, werkt of reist binnen onze gemeente, dit veilig moet kunnen doen. De overheid en de politie zijn hiervoor verantwoordelijk en deels zijn we dit als inwoners natuurlijk ook zelf. Wij willen dat iedere inwoner van de gemeente Goes zich veilig voelt en is, in elk dorp en in elke wijk! Ook onderweg.
Daarom:
Wordt ons fietspadennetwerk op veiligheid gecontroleerd en daar waar nodig aangepakt door bij voorbeeld snoeiwerk, grasmaaien, verlichting, etc.
Worden fietsoplaadpunten ingericht.
Wordt verlichting daar waar nodig aangepast voor een veilige woon- en reisomgeving.
Wordt alles in het werk gesteld om kleinschalig openbaar vervoer te realiseren
Wordt een autoluw/-vrij/-arm centrum in Goes gerealiseerd.
Volgt de inrichting van de weg de functie, bijvoorbeeld wanneer je als gemeente een 30km zone maakt, moet deze zodanig zijn ingericht dat je ook niet harder dan 30 kilometer kunt/wilt rijden.

 

Veiligheid en overlast
De wijkagent is de sleutelfiguur. De gemeente heeft nadrukkelijk de rol als regisseur. Dit heeft alleen kans van slagen als ook bewoners hierbij betrokken zijn. Buurtpreventie is daar een voorbeeld van. Wij willen voorkomen waar het kan, ingrijpen waar het moet. Grenzen stellen, kansen bieden.
De Partij voor Goes wil dat politie en gemeente (Boa’s) goed bereikbaar zijn voor meldingen van overlast en waar nodig snel en adequaat handhaven. Veiligheids- en overlastsituaties (o.a. drank- en drugsgebruik) moeten meer integraal worden aangepakt. De gemeente neemt hierin de regie. Wij staan voor een gezamenlijke en wijkgerichte aanpak waarbij het wijkteam belangrijk is, maar ook op dossier- en/of wijkniveau intensief wordt samengewerkt in een structureel teamverband met alle andere partijen.
Daarom:
Zetten wij in op de inzet van Boa’s en integrale samenwerking met andere partijen.
Worden inwoners die zich aan de regels houden beloond. Zo moeten inwoners die pas achteraf een vergunning aanvragen hogere legesgelden betalen. Ook worden (bewust) frequente overtreders harder aangepakt.
Ergernissen, zoals overlast van hondenpoep, worden op praktische wijze aangepakt. Handhaving vormt daarbij een middel later in het proces.

 

Brandweer en overige hulpdiensten
De taken omtrent brandveiligheid zijn ondergebracht bij de Veiligheidsregio. Onze gemeente behoudt hierop duidelijk de regie en sturing. Gemeentelijk blijven wij onze vrijwilligers ondersteunen en faciliteren. De kosten van de Veiligheidsregio worden kritisch gevolgd.
Daarom:
Vinden wij dat leefbaarheid inhoudt dat men tijdig de zorg krijgt die nodig is. De bereikbaarheid (aanrijtijd) voor de ambulancediensten binnen onze regio moet verbeteren.
Vinden wij dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven bij het beschikbaar stellen van personeel voor de vrijwillige brandweer. De gemeente en het Werkbedrijf bekijken tweemaal per jaar samen met de Veiligheidsregio welke personen uit onze gemeente (werkzoekenden en starters) geschikt zouden kunnen zijn (worden) om de vrijwillige brandweer te versterken. Dit ook in het kader van re-integratie naar de arbeidsmarkt.
Moeten lokale werkgevers meer worden bewogen om mee te werken aan een betere dagbezetting bij de brandweer door inzet van hun personeel. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door inzet van enkele eigen medewerkers.
Moet de ingezette professionalisering bij de Veiligheidsregio krachtig worden doorgezet en moeten we opzoek gaan naar nieuwe werkwijzen ten behoeve van het kunnen garanderen van de paraatheid, nu en in de toekomst.
Blijven tijdige en frequente controles op de brandveiligheid binnen onze gemeente voor ons een belangrijk punt van aandacht. Waar nodig moet hierop extra worden ingezet.

 

De Financiën
Een sluitende begroting is voor de Partij voor Goes vanzelfsprekend. De gemeente kan zich geen tekorten permitteren, maar we hoeven ook niet in te zetten op het vullen van de spaarpot. We vinden dat die spaarpot best ingezet kan worden voor duurzame investeringen, economische versterking, werkgelegenheid, goede zorg, innovatie en duurzaamheid. We zijn de fusie goed doorgekomen en hebben een positief resultaat op de begroting en het provinciaal toezicht is beëindigd.
Daarom:
Zijn allereerst alle financiële gemeentelijke stukken helder en geschreven in ‘gewoon’ Nederlands.
Staat de effectiviteit van ons werk altijd voorop, er wordt gemeten en gecommuniceerd. De organisatie wordt daarop waar nodig aangepast. Afspraken in de regio worden daarvoor waar nodig herzien.
Maken we keuzes op basis van inhoud en visie. Op basis van een sociaal maatschappelijk verantwoord verhaal.
Ontzien we bij bezuinigingen onze kwetsbare burger en ligt de prioriteit bij het begeleiden naar werk, versterking van de lokale economie, wegwerken van eventuele wachtlijsten, de leefbaarheid in de kernen en duurzaamheid.
Intensiveren we effectieve, niet-vrijblijvende regionale samenwerking maar bestrijden vrijblijvendheid en bureaucratie. Zijn wij een positief kritische partner in gemeenschappelijke regelingen.
Intensiveren wij het gericht aanboren van regionale, landelijke en Europese subsidies.

 

De zwakkeren in de samenleving
De Partij voor Goes wil de inwoners van de gemeente Goes weer zo veel mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij, overeenkomstig de uitgangspunten van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet.

 

Vertrouwen
Inwoners willen niet meer naar verschillende loketten met hun (hulp)vragen, maar naar één loket. De gemeente Goes heeft hier de afgelopen jaren al flinke stappen in gezet door de oprichting van de verschillende wijkteams. Een ontwikkeling die wij zeer toejuichen. (Hulp)vragen op het gebied van zorg en welzijn, jeugdhulpverlening en werk en inkomen hangen in de praktijk nog weleens samen. Daarom is het van belang dat de WMO, Jeugdwet en Participatiewet als het ware als één worden gezien.
Daarom:
Willen we af van alle overtollige bureaucratie; inwoners moeten niet telkens hun verhaal opnieuw hoeven te vertellen. En medewerkers moeten veel meer bewegingsruimte krijgen om samen met de inwoners naar oplossingen te zoeken.
Staat het behalen van de doelen centraal en niet het streng uitvoeren van regels of de bureaucratie. Wij durven hierin inwoners en medewerkers van meer eigen verantwoordelijkheid te geven.
Het gaat er uiteindelijk om dat een inwoner geholpen is.

 

Innovatie door samenwerking
Om inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking betere kansen te bieden om zo zelfredzaam als mogelijk te laten leven en zo veel mogelijk deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij is samenwerking nodig.
Wij willen daarom samenwerking versterken tussen en met overheden, bedrijven, welzijns- en zorgorganisaties, belangenorganisaties en natuurlijk de inwoners zelf. Op die manier hopen we vernieuwende oplossingen te bieden. Nieuwe, slimme oplossingen kunnen bijv. rekenen op een subsidie.

 

Mantelzorg
Mantelzorgers worden steeds belangrijker in onze samenleving. Steeds meer wordt er een beroep op hen gedaan. Er is vaak sprake van overbelasting van de mantelzorger. En we weten ook dat mantelzorgers vaak in stilte lijden. Wij maken ons hierover zorgen. De toegang tot ondersteuning voor mantelzorgers moet verbeterd worden.
Daarom:
Willen we dat mantelzorgers beter gezien en gehoord worden tijdens bijvoorbeeld keukentafelgesprekken.
Willen we mantelzorgers helpen om hulp durven te vragen. Ondersteuning aan mantelzorgers moet verbeterd/uitgebreid en ruimhartiger worden.
Maatwerk is het uitgangspunt. Zet bijvoorbeeld meer huishoudelijke ondersteuning in, bij mantelzorgers die zwaarbelast zijn.
Mantelzorgers die meer dan 24 uur per week voor iemand zorgen en daarvoor (reis)kosten moeten maken, moeten daarvoor een kleine jaarlijkse bijdrage in de kosten krijgen.
Breng mantelzorgers meer met elkaar in contact, om ervaringen te kunnen delen en voor ontspanning.

 

Jeugdzorg
In de jeugdzorg zijn nog steeds wachtlijsten. Het is daarom onze ambitie om de wachtlijsten in 2019 te voorkomen. Daar maken we indien nodig extra budget voor vrij.
Daarnaast willen we samen met de diverse hulpverlenende organisaties op zoek gaan naar structurele oplossingen. Het doel is dat een jongere zon snel mogelijk de benodigde hulp krijgt.
Daarom:
Willen wij intensievere samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende organisaties.
Hebben jongeren en hun familie zoveel mogelijk de regie. En worden ze goed geïnformeerd en ondersteund bij het nemen van beslissingen.
Is er zoveel als mogelijk sprake van vaste hulpverleners.
Willen wij dat het hulpverleningsplan continuïteit, samenhang en resultaten garandeert. De effectiviteit van de zorg wordt hierop getoetst.
Meedoen!
De Partij voor Goes is van mening dat iedereen de kans moet hebben om mee te doen aan de maatschappij. Helaas is dit voor niet voor iedereen mogelijk. Bijvoorbeeld kinderen van mensen met een zeer laag inkomen hebben beduidend minder mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor mensen die langdurig in de bijstand zitten. Deze groepen hebben het steeds moeilijker in onze maatschappij.

 

Wonen in Goes
De Partij voor Goes steunt mensen die in de verdrukking dreigen te komen. We willen dat de doorstroming op de woningmarkt verbetert en de wachtlijsten korter worden. Mensen die in onze gemeente willen blijven wonen moeten we daarvoor de mogelijkheden bieden. Wij kiezen daarbij voor extra aandacht voor de huisvestiging van starters, mensen met beperkingen en minder daadkrachtigen.

 

Een duurzaam beleid
De Partij voor Goes kiest voor een duurzame en groene toekomst. De gemeente moet zich – samen met de partners in de regio – proactief blijven inzetten voor een andere energiehuishouding. Het gaat daarbij om het overgaan van olie en gas op alternatieve bronnen. Wij willen extra stimuleren dat in de komende periode de daken, zowel bij particulieren als bij instellingen en bedrijven zonnepanelen en zonneboilers krijgen en bewoners overstappen van gas naar andere bronnen.

 

Stan Meulblok,
Fractievoorzitter Partij voor Goes